ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie:

1) połączeń sieci;

2) łączy dzierżawionych;

3) uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lokalnej pętli abonenckiej, rozumie się przez to również lokalną podpętlę abonencką.

§ 2. Użyte w załącznikach do rozporządzenia określenia oznaczają:

1) bitowa stopa błędów — stosunek liczby błędnych bitów odebranych do liczby wszystkich odebranych bitów;

2) blok — grupę następujących po sobie bitów, przy czym każdy bit może należeć tylko do jednego bloku;

3) czas odtwarzania usługi — czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone cyfrowe łącze telekomunikacyjne przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone łącze zostanie naprawione;

4) kolokacja fizyczna — formę kolokacji, w przypadku której przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający umieszcza urządzenia w miejscach kolokacyj-nych, udostępnionych przez operatora udostępniającego, zlokalizowanych w budynkach lub bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których znajduje się punkt dostępu do sieci operatora udostępniającego;

5) kolokacja na odległość — formę kolokacji, w przypadku której przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający umieszcza urządzenia w, zapewnionych przez siebie lub udostępnionych przez operatora udostępniającego, miejscach kolokacyjnych zlokalizowanych w oddaleniu od budynków, w których znajduje się punkt dostępu do sieci operatora udostępniającego, i używa odpowiednich połączeń, w szczególności połączeń kablowych;

6) kolokacja oddzielona — formę kolokacji fizycznej lub na odległość polegającą na fizycznym oddzieleniu urządzeń operatora udostępniającego i przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających, umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

7) kolokacja przemieszana — formę kolokacji fizycznej lub na odległość polegającą na braku fizycznego oddzielenia urządzeń operatora udostępniającego i przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających, umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

8) kolokacja wirtualna — formę kolokacji polegającą na braku fizycznego dostępu do miejsc kolokacyjnych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego korzystającego i wykonywaniu przez operatora udostępniającego czynności związanych z instalacją, utrzymaniem, konserwacją i naprawami urządzeń umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

9) okres niedostępności — okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu sekund ze znaczącym błędem;

10) operator udostępniający — operatora obowiązanego do uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej lub udostępnienia fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora;

11) przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający — przedsiębiorcę telekomunikacyjnego korzystającego z uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej albo udostępnienia fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu do sieci innego operatora lub wnioskującego o zapewnienie takiego uwolnienia albo udostępnienia;

12) punkt styku sieci — fizyczny lub logiczny punkt połączenia sieci telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub użytkowników, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, niebędący zakończeniem sieci;

13) sekunda z błędem (ES) — sekundę, w której wystąpił co najmniej jeden błędny bit;

14) sekunda ze znaczącym błędem (SES) — sekundę, w której wartość bitowej stopy błędów przekroczyła 10 -3 lub uszkodzonych jest co najmniej 30 % bloków;

15) urządzenie dostępu szerokopasmowego — urządzenie przyłączone do lokalnej pętli abonenckiej po stronie operatora udostępniającego lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego korzystającego umożliwiające świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych w pełnym lub niegtosowym paśmie częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej;

16) uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej — zapewnienie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej;

17) węzły sieci telekomunikacyjnej — urządzenia w sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych umożliwiające dostęp do tej sieci.

§ 3. 1. Zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączeń sieci określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie łączy dzierżawionych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Oferta ramowa powinna być skonstruowana w taki sposób, aby przedsiębiorcy telekomunikacyjni korzystający z oferty nie musieli nabywać udogodnień towarzyszących, które nie są niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych przez tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień (Dz. U. Nr 118, poz. 1235).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. (poz. 1350)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).