ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania związane z połączeniem sieci telekomunikacyjnych w zakresie:

1) wykonywania obowiązków związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych dotyczących spełniania wymagań w zakresie:

a) interoperacyjności usług,

b) integralności sieci,

c) postępowań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz awarii,

d) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych w sieci,

e) zapewnienia podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwanym dalej „użytkownikami specjalnymi”, dostępu telekomunikacyjnego do publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

2) punkt styku sieci — fizyczny lub logiczny punkt połączenia sieci telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub użytkowników specjalnych, niebędący zakończeniem sieci;

3) umowa — umowę o połączeniu sieci;

4) wzajemne korzystanie z sieci telekomunikacyjnych — świadczenie usług telekomunikacyjnych w połączonych sieciach telekomunikacyjnych oraz związanych z tym świadczeń dodatkowych, usług pomocniczych lub zaawansowanych, a także kolokację, realizowane w ramach umowy o połączeniu sieci.

§ 3. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, występując o połączenie jego sieci z inną siecią telekomunikacyjną, przedstawia w pisemnym wniosku propozycje określające w szczególności:

1) informacje dotyczące danych technicznych i lokalizacji proponowanych punktów styku sieci;

2) sposób połączenia sieci;

3) rodzaje usług świadczonych w ramach wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych;

4) przewidywane natężenie i strukturę ruchu między-sieciowego;

5) proponowane postanowienia umowy, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3—7 ustawy;

6) termin połączenia sieci.

2. Użytkownik specjalny występujący o połączenie sieci z publiczną siecią telekomunikacyjną przedstawia w pisemnym wniosku propozycje zawierające w szczególności:

1) elementy wniosku, o których mowa w ust. 1;

2) informacje dotyczące specyficznych potrzeb wnioskującego użytkownika specjalnego, w tym wynikających z realizacji zobowiązań, w tym zobowiązań sojuszniczych Rzeczypospolitej Polskiej oraz umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny przyłączający sieć, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o połączenie sieci, akceptuje w formie pisemnej propozycje zawarte we wniosku, a w przypadku ich nieprzyjęcia przedstawia wnioskodawcy, z uwzględnieniem propozycji zawartych we wniosku, własne propozycje terminu połączenia, lokalizacji punktów styku, sposobu połączenia sieci oraz postanowień umowy zawartych we wniosku.

§ 4.1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, do którego sieci zostaje przyłączana inna sieć telekomunikacyjna, udostępnia infrastrukturę telekomunikacyjną i budynki w zakresie niezbędnym do przyłączenia innej sieci.

2. O ile umowa nie stanowi inaczej, przedsiębiorca telekomunikacyjny, do którego sieci zostaje przyłączana inna sieć telekomunikacyjna, realizuje rozbudowę własnej sieci w zakresie niezbędnym do przyłączenia innej sieci na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub użytkownika specjalnego będących stroną umowy, zawierający w szczególności uzasadnienie oraz informacje o przewidywanym natężeniu i strukturze ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy łączonymi sieciami.

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny dokonuje rozbudowy, o której mowa w ust. 2, w zakresie niezbędnym do zapewnienia użytkownikom specjalnym przyłączenia ich sieci do sieci tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, uwzględniając potrzeby użytkowników specjalnych, wynikające w szczególności z przysługujących im uprawnień w związku z wykonywaniem zadań i obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizacją zobowiązań, w tym zobowiązań sojuszniczych Rzeczypospolitej Polskiej oraz umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5. 1. Ustalając sposób wypełnienia wymagań w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnych lub w sytuacjach szczególnych zagrożeń, przedsiębiorcy telekomunikacyjni w umowie określają w szczególności:

1) tryb powiadamiania o awariach i sytuacjach szczególnych zagrożeń;

2) procedury przywrócenia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych;

3) procedury informowania o planowanych konserwacjach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie połączonych sieci.

2. Jeśli stroną umowy jest użytkownik specjalny, strony określają w umowie:

1) tryb powiadamiania o awariach i sytuacjach szczególnych zagrożeń;

2) procedury informowania o planowanych konserwacjach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie połączonych sieci;

3) procedury uzgadniania każdej przebudowy, rozbudowy lub modernizacji sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, mogącej niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie przyłączonej do niej sieci telekomunikacyjnej użytkownika specjalnego.

§ 6. W sytuacji wystąpienia szczególnych zagrożeń lub awarii sieci telekomunikacyjnej mogących wywołać niekorzystny wpływ na funkcjonowanie połączonych sieci przedsiębiorca telekomunikacyjny lub użytkownik specjalny, w którego sieci wystąpiła awaria lub zagrożenie, niezwłocznie podejmuje działania naprawcze lub ochronne oraz powiadamia o zaistniałej sytuacji współpracujących z nim przedsiębiorców telekomunikacyjnych i użytkowników specjalnych, informując ich na bieżąco o postępach przy usuwaniu awarii lub skutków zagrożenia.

§ 7. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany utrzymywać połączenie swojej sieci z siecią telekomunikacyjną użytkownika specjalnego, podejmując niezwłoczne działania na rzecz przywrócenia połączeń sieci użytkownikom specjalnym. Przedsiębiorca telekomunikacyjny uzgadnia z użytkownikiem specjalnym procedury przywracania połączenia.

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będący stroną umowy zawartej z użytkownikiem specjalnym nie może bez uprzedniego porozumienia z tym użytkownikiem odłączyć jego sieci telekomunikacyjnej ani też podejmować innych działań mogących spowodować pogorszenie warunków połączenia lub ograniczenie dostępu telekomunikacyjnego użytkownika specjalnego do publicznej sieci telekomunikacyjnej.

§ 8. 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego użytkownik specjalny może czasowo odłączyć swoją sieć telekomunikacyjną od publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Użytkownik specjalny niezwłocznie powiadamia o fakcie odłączenia właściwego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP”.

2. O przywróceniu połączenia użytkownik specjalny informuje Prezesa URTiP.

§ 9. 1. Ustalając sposób wypełnienia wymagań w zakresie zachowania integralności sieci, strony w umowie w szczególności:

1) zobowiążą się do zorganizowania funkcjonującej w systemie całodobowym służby odpowiedzialnej za nadzór nad pracą sieci i urządzeń;

2) ustalą całodobowe punkty kontaktowe oraz ustalą procedury działania w przypadkach wystąpienia awarii lub sytuacji szczególnego zagrożenia;

3) ustalą procedury informowania o warunkach funkcjonowania i stanie połączonych sieci w celu szybkiego identyfikowania awarii sieci telekomunikacyjnych lub reakcji w sytuacjach szczególnego zagrożenia.

2. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obsługę własnej sieci.

§ 10. 1. Informacje uzyskane w związku z realizowaniem połączenia sieci mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w umowie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

2. Informacje uzyskane w związku z negocjowaniem lub realizowaniem połączenia sieci nie mogą być ujawniane innym działom, oddziałom czy innym komórkom organizacyjnym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jego spółkom zależnym oraz partnerom, dla których uzyskanie takich informacji mogłoby oznaczać działania prowadzące do ograniczenia lub naruszenia konkurencji.

§ 11. Ustalając sposób wypełnienia wymagań w zakresie zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych w sieci, strony określają w umowie sposób wzajemnego przekazywania:

1) danych niezbędnych do rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych i niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych oraz danych niezbędnych do wystawienia rachunków użytkownikom korzystającym z ich usług, a w szczególności sposobu przesyłania w punkcie styku sieci numeru użytkownika wywołującego;

2) szczegółowych danych o wykonanych usługach telekomunikacyjnych niezbędnych do wystawienia rachunku użytkownikom za świadczone usługi oraz rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych, jeśli przesłanie w punkcie styku sieci numeru użytkownika wywołującego nie jest możliwe ze względów technicznych, o ile nie zachodzą okoliczności określone w art. 74 ust. 2 ustawy.

§ 12. 1. Uruchomienie punktów styku sieci w celu świadczenia usług na podstawie umowy wymaga uprzedniego przeprowadzenia przez strony umowy testów zgodności parametrów technicznych w punktach styku sieci, testów zgodności pomiarów ruchu w ramach wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych i testów interoperacyjności usług w połączonych sieciach oraz uznania przez strony wyników tych testów za pozytywne.

2. O ile umowa nie stanowi inaczej, testy, o których mowa w ust. 1, powinny zostać rozpoczęte w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez jedną ze stron umowy gotowości do ich przeprowadzenia oraz powinny zostać zakończone w terminie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia.

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, uruchomienie punktów styku sieci następuje w terminie 7 dni od zakończenia, uznanych przez strony za pozytywne, testów, o których mowa w ust. 1, a w przypadku zakwestionowania wyników testów lub uznania ich za negatywne — w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury rozstrzygania sporów ustalonej w umowie.

4. O ile umowa nie stanowi inaczej, za dzień zakończenia testów, o których mowa w ust. 1, uznaje się dzień, w którym strony podpisały protokół z wynikami testów.

5. Jeżeli punkty styku sieci są modyfikowane dla potrzeb świadczenia nowych usług, strony przeprowadzają jedynie taki zestaw testów, który jest niezbędny do rozpoczęcia świadczenia tych usług.

6. Zwiększenie oraz zmniejszenie przepływności punktu styku sieci następuje na wniosek jednej ze stron umowy, w trybie i terminie określonym przez strony umowy. Strona może odmówić realizacji wniosku, jeżeli zmniejszenie przepustowości punktu styku sieci uniemożliwi jej przesyłanie ruchu telekomunikacyjnego ze swojej sieci do sieci strony składającej wniosek.

§ 13. 1. W określonych w umowie warunkach rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych strony umowy uwzględniają wyniki pomiarów ruchu telekomunikacyjnego wskazane przez urządzenia rejestrujące ruch telekomunikacyjny zainstalowane przez strony umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

2. Każda ze stron umowy umożliwia na wniosek drugiej strony zapoznanie się z wynikami pomiarów, o których mowa w ust. 1, oraz ze sposobem prowadzenia rejestracji ruchu telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych.

§ 14. O ile umowa nie stanowi inaczej, udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej i budynków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przyłączającego sieć w zakresie niezbędnym do wykonania połączenia sieci oraz doprowadzenie linii łączących sieć przyłączaną z punktami styku sieci jest realizowane na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub użytkownika specjalnego występujących o połączenie sieci.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z łączeniem sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1945).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2005 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).