ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep 2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009, z 2006 r. Nr 42, poz. 291 oraz z 2010 r. Nr 237, poz. 1576) w załączniku nr 4, w części II (obowiązującej od dnia 1 lipca 2005 r. — według rozdziału B załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE) wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela 1 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1


Nr Przedmiot Dyrektywa i załącznik Dotyczy kategorii
T1 T2 T3 T4.3 (1)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Maksymalna masa całkowita 74/151/EWG I X X X X
1.2. Tablica rejestracyjna 74/151/EWG II X X X X
1.3. Zbiornik paliwa 74/151/EWG III X X X X
1.4. Obciążenie balastowe 74/151/EWG IV X X X
1.5. Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze 74/151/EWG V X X X X
1.6. Poziom hałasu (zewnętrznego) 74/151/EWG VI X X X X
2.1. Prędkość maksymalna 74/152/EWG Załącznik, pkt 1 X X X X
2.2. Skrzynie ładunkowe 74/152/EWG Załącznik, pkt 2 X X X X
3.1. Lusterka wsteczne 74/346/EWG X X X
4.1 Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej 74/347/EWG X X X X
5.1. Układ kierowniczy 75/321/EWG X X X X
6.1. Kompatybilność elektromagnetyczna 75/322/EWG X X X X
7.1. Urządzenia hamujące 76/432/EWG X X X X
8.1. Siedzenia pasażerów 76/763/EWG X X X
9.1. Poziom hałasu (wewnętrznego) 77/311/EWG X X X X
10.1. Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu 77/536/EWG X X
12.1. Siedzenie kierowcy 78/764/EWG X X X X
13.1. Instalacja urządzeń oświetleniowych 78/933/EWG X X X X
14.1. Urządzenia oświetlające sygnalizacji świetlnej 79/532/EWG X X X X
15.1. Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny 79/533/EWG X X X X
16.1. Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna) 79/622/EWG X X
17.1. Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy 80/720/EWG X X X
18.1. Wałki odbioru mocy 86/297/EWG X X X X
19.1. Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół) 86/298/EWG X
20.1. Instalacja urządzeń sterowania i kontroli 86/415/EWG X X X X
21.1. Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół) 87/402/EWG X
22.1. Wymiary i masa przyczepy 89/173/EWG I X X X X
22.2. Szyby 89/173/EWG III X X X X
22.3. Regulator prędkości 89/173/EWG II, 1 X X X X
22.4. Ochrona części napędowych 89/173/EWG II, 2 X X X X
22.5. Sprzężenie mechaniczne 89/173/EWG IV X X X X
22.6. Tabliczki znamionowe 89/173/EWG V X X X X
22.7. Złącze hamulca przyczepy 89/173/EWG VI X X X X
23.1. Emisje zanieczyszczeń 2000/25/WE X X X X
24.1. Opony [..../.../WE](2) X X X X
26.1. Zamocowanie pasów bezpieczeństwa(3) 76/115/EWG X X X

(1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

— nowych typów pojazdów od dnia 29 września 2013 r.,

— każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu od dnia 29 września 2016 r.

(2) Do czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie opon, brak oddzielnej dyrektywy w tym zakresie nie stoi na przeszkodzie w udzieleniu pełnej homologacji typu pojazdu.

(3) Minimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3 wynosi dwa, ustanowiona w załączniku I dodatek 1 do dyrektywy 76/115/EWG dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3. i 5.4.4. załącznika I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosuje się do wymienionych kategorii ciągników.”;

2) w tabeli 4:

a) tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„STOSOWANIE DYREKTYW DO POJAZDÓW KATEGORII T4.1 i T4.2”,

b) tabela otrzymuje brzmienie:


Nr Przedmiot Dyrektywa i załącznik, regulamin EKG ONZ lub rozporządzenie WT Dotyczy kategorii
T4.1 T4.2 T4.3 (1)
1 2 3 4 5 6
1.1. Maksymalna masa całkowita 74/151/EWG I X X X
1.2. Tablica rejestracyjna 74/151/EWG II X X X
1.3. Zbiornik paliwa 74/151/EWG III X X X
1.4. Obciążenie balastowe 74/151/EWG IV X X X
1.5. Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze 74/151/EWG V X X X
1.6. Poziom hałasu (zewnętrznego) 74/151/EWG VI X X X
2.1. Prędkość maksymalna 74/152/EWG Załącznik, pkt 1 X X X
2.2. Skrzynie ładunkowe 74/152/EWG Załącznik, pkt 2 X X X
3.1. Lusterka wsteczne 74/346/EWG X X X
4.1. Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej 74/347/EWG X X X
5.1. Układ kierowniczy 75/321/EWG X X X
6.1. Zakłócenia elektromagnetyczne 75/322/EWG X X X
7.1. Urządzenia hamujące 76/432/EWG X X X
8.1. Siedzenia pasażerów 76/763/EWG X X X
9.1. Poziom hałasu (wewnętrznego) 77/311/EWG X X X
10.1. Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu 77/536/EWG X X
12.1. Siedzenie kierowcy 78/764/EWG X X X
13.1. Instalacja urządzeń oświetleniowych rozporządzenie

WT(2)

X X X
14.1. Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej 79/532/EWG X X X
15.1. Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny 79/533/EWG X X
16.1. Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna) 79/622/EWG X X
17.1. Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy 80/720/EWG X X X
18.1. Wałki odbioru mocy 86/297/EWG X X X
20.1. Instalacja urządzeń sterowania i kontroli 86/415/EWG X X X
22.1. Wymiary i masa przyczepy 89/173/EWG I X X
22.2. Szyby 89/173/EWG III X X X
22.3. Regulator prędkości 89/173/EWG II, 1 X X X
22.4. Ochrona części napędowych 89/173/EWG II, 2 X X X
22.5. Sprzężenie mechaniczne 89/173/EWG IV X X X
22.6. Tabliczki znamionowe 89/173/EWG V X X X
22.7. Złącze hamulca przyczepy 89/173/EWG VI X X X
23.1. Emisje zanieczyszczeń 2000/25/WE X X X
24.1. Opony Regulamin 106 EKG ONZ X X X

(1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

— nowych typów pojazdów do dnia 28 września 2013 r.,

— każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu do dnia 28 września 2016 r.

(2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773, z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393, z 2009 r. Nr 75, poz. 639 oraz z 2011 r. Nr 47, poz. 242).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis § 1 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 29 września 2016 r.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniającej dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.