ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 82b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) organy prowadzące rejestry w formie innej niż elektroniczna;

3) wzór prowadzonego w formie pisemnej rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę;

4) wzór prowadzonego w formie elektronicznej rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o rejestrze, rozumie się przez to rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 3. Podstawę dokonania wpisu w rejestrze stanowi złożony przez inwestora wniosek o pozwolenie na budowę lub decyzja o pozwoleniu na budowę.

§ 4. Rejestr składa się z części dotyczącej wniosków o pozwolenie na budowę i z części dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 5. 1. Rejestr w formie pisemnej prowadzą wojewodowie dla terenów zamkniętych.

2. Wzór rejestru prowadzonego w formie elektronicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. W rejestrze prowadzonym w formie pisemnej dane muszą być wprowadzane w sposób czytelny, z podaniem daty dokonania wpisu oraz czytelnym podpisem osoby dokonującej wpisu.

2. Wzór rejestru prowadzonego w formie pisemnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Umieszczenie danych w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej wymaga autoryzacji przez dokonującego wpisu.

2. Autoryzacji dokonuje się poprzez wprowadzenie imienia i nazwiska osoby dokonującej wpisu oraz podanie przypisanego jej indywidualnie numeru PIN.

3. Organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr w formie elektronicznej nadaje numer PIN osobie uprawnionej do dokonywania wpisów w rejestrze.

§ 8. 1. Wpis do rejestru prowadzonego w formie elektronicznej polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych we wniosku lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Wpis uważa się za dokonany z chwilą zamieszczenia i zaakceptowania danych wprowadzonych do rejestru.

3. Wpisu danych do rejestru dokonuje się pod kolejnym numerem.

4. Wpis w rejestrze nie może zostać usunięty.

§ 9. 1. Rejestr prowadzony w formie elektronicznej musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie lub zmianę wprowadzonych danych oraz posiadać zabezpieczenia przed ich utratą.

2. Upoważnionymi do korekty błędów w dokonanych wpisach w rejestrze są wyznaczeni pracownicy organów wyższego stopnia nad organami prowadzącymi rejestr w formie elektronicznej.

§ 10. System teleinformatyczny oraz oprogramowanie rejestru powinny umożliwiać jednoznaczne odróżnienie skorygowanych danych od danych wpisanych po raz pierwszy do rejestru, wraz z podaniem daty każdej korekty oraz danych osoby dokonującej korekty.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2009 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. (poz. 135)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129 i Nr 168, poz. 1641), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.