ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Na podstawie art. 88a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

2) dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestrów, na podstawie których dokonuje się wpisów do centralnych rejestrów;

3) wzory centralnych rejestrów, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) centralnych rejestrach — rozumie się przez to centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych oraz centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

2) uprawnionym — rozumie się przez to osobę, która legitymuje się ostateczną decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, wydaną przez właściwy organ.

§ 3. 1. Centralne rejestry prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. Wpisów do centralnych rejestrów dokonuje się na podstawie ostatecznych decyzji o:

1) nadaniu uprawnień budowlanych, wydanych przez właściwy organ;

2) nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wydanych przez właściwy organ;

3) ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

§ 4. 1. Centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, zapisanych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione.

2. Do wniosków o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dołącza się ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, wydane przez właściwe organy.

3. Do wniosków o wpis do centralnych rejestrów rzeczoznawców budowlanych i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej dołącza się akta postępowania administracyjnego, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

4. Wpis do centralnego rejestru polega na wprowadzeniu do właściwego zbioru danych zawartych w ostatecznych decyzjach, o których mowa w § 3 ust. 2.

5. Z chwilą zamieszczenia danych w centralnym rejestrze wpis uważa się za dokonany.

6. Wpisu do właściwego zbioru danych dokonuje się pod oddzielną pozycją centralnego rejestru, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności oraz datą dokonania wpisu.

§ 5. 1. Centralne rejestry prowadzi się w formie kart osobowych i zawodowych.

2. Wzory: karty osobowej, karty zawodowej uprawnionych oraz karty zawodowej rzeczoznawców budowlanych określają odpowiednio załączniki nr 1—3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Informacje w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej zapisywane są na karcie kary prowadzonej w formie elektronicznej.

2. Wzór karty kary określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte.

2. Na wniosek osoby objętej wpisem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje sprostowania dokonanego wpisu, w przypadku gdy jest on niezgodny z decyzją, o której mowa w § 3 ust. 2, z informacjami zawartymi w tej decyzji lub ze stanem faktycznym.

§ 8. Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych zamieszczonych w centralnych rejestrach oraz wykreślenie z rejestru.

§ 9. 1. Dla osób podlegających wpisowi gromadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru.

2. Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

§ 10. 1. Akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego, przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.

2. Wymienione w ust. 1 akta rejestrowe zabezpiecza się w postaci elektronicznej poprzez wykonanie ich kopii na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych oraz w postaci dokonywanych wydruków.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2009 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. (poz. 136)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 219, poz. 1868), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.