ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 205 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposoby przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem”, postępowania kontrolnego i pokontrolnego w zakresie przestrzegania przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Prezes przeprowadzając postępowanie kontrolne, o którym mowa w § 1, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, zawiadamia na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej „jednostką kontrolowaną”, o terminie, przedmiocie i zakresie kontroli.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać skrócony, nie mniej jednak niż do 24 godzin.

§ 3. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w jednostce kontrolowanej, uniemożliwiającego przeprowadzenie czynności kontrolnych w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Prezes, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, wyznacza nowy termin kontroli. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. W przypadku niezapewnienia przez kierownika jednostki kontrolowanej warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli Prezes zawiadamia o tym fakcie na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej sprawującego nadzór nad jednostką kontrolowaną, zwanego dalej „kierownikiem jednostki nadzoru”.

2. Kierownik jednostki nadzoru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informuje na piśmie Prezesa o usunięciu przyczyn uniemożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli.

§ 5. 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności kontrolnych przeprowadzanych w sposób zdalny.

§ 6. Decyzje, o których mowa w art. 201 –204 ustawy, niezwłocznie po ich wydaniu, doręcza się kierownikowi jednostki kontrolowanej, której decyzje te dotyczą, oraz kierownikowi jednostki nadzoru.

§ 7. 1. Zabezpieczenia urządzenia radiowego przed dalszym używaniem lub obsługą, o którym mowa w art. 203 ust. 2 ustawy, dokonuje się przez założenie na nim blokady uniemożliwiającej jego uruchomienie.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, nie może powodować utraty przez jednostkę kontrolowaną uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady urządzenia.

§ 8. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 1 pkt 4 ustawy, badanie techniczne czasowo zajętej aparatury prowadzi się w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „URTiP”, spełniającej warunki techniczne do przeprowadzenia tego badania.

2. Jeżeli przeprowadzenie badania, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe w miejscu zainstalowania aparatury, aparatura ta podlega zabezpieczeniu. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Z czynności zajęcia aparatury pracownik URTiP sporządza protokół czasowego zajęcia aparatury, zwany dalej „protokołem”.

2. W protokole zamieszcza się w szczególności:

1) oznaczenie, adres, siedzibę jednostki kontrolowanej użytkującej czasowo zajętą aparaturę, zwanej dalej „jednostką użytkującą aparaturę”, oraz imię i nazwisko kierownika tej jednostki;

2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika URTiP upoważnionego do czasowego zajęcia aparatury;

3) określenie decyzji, na podstawie której dokonywane jest czasowe zajęcie aparatury;

4) datę dokonania czasowego zajęcia aparatury;

5) oznaczenie, adres i siedzibę komórki organizacyjnej URTiP, w której przeprowadza się badanie, o którym mowa w § 8 ust. 1, lub wzmiankę o zabezpieczeniu czasowo zajętej aparatury;

6) omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień;

7) podpisy pracownika URTiP i kierownika jednostki użytkującej aparaturę oraz miejsce i datę podpisania protokołu;

8) parafy pracownika URTiP i kierownika jednostki użytkującej aparaturę na każdej stronie protokołu;

9) wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki użytkującej aparaturę.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla jednostki użytkującej aparaturę, a drugi dla komórki organizacyjnej URTiP, której pracownik dokonał czasowego zajęcia aparatury.

§ 10. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie kontroli i postępowania pokontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień dotyczących telekomunikacji, częstotliwości lub kompatybilności elektromagnetycznej przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej (Dz. U. Nr 17, poz. 159), które zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.