ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania przez zarządcę infrastruktury niezbędnych informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i tryb udzielania przez zarządcę infrastruktury organizatorowi publicznego transportu kolejowego informacji:

1) niezbędnych do opracowania projektu planu transportowego;

2) dotyczących przepustowości infrastruktury danej trasy i standardu jakości dostępu danej linii kolejowej oraz zakresu planowanych remontów oraz inwestycji infrastruktury kolejowej służących do określenia warunków umowy o świadczenie usług publicznych.

§ 2. 1. Organizator publicznego transportu kolejowego, zwany dalej „organizatorem”, kieruje do właściwego zarządcy infrastruktury wniosek o przedstawienie informacji, o których mowa w § 1, zamieszczając we wniosku następujące dane:

1) nazwę i siedzibę;

2) obszar działalności lub zasięg przewozów;

3) wykaz tras, dla których ma być przygotowana informacja o ich przepustowości;

4) adres do korespondencji.

2. Zarządca infrastruktury może wystąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do organizatora o jego uzupełnienie o dodatkowe dane w zakresie, o którym mowa w ust. 1, które umożliwią przygotowanie niezbędnych informacji.

§ 3. 1. Na wniosek organizatora zarządca infrastruktury przygotowuje i przedstawia następujące informacje:

1) wykaz odcinków linii kolejowych na obszarze działania danego organizatora, po których przewoźnicy mogą wykonywać kolejowe przewozy pasażerskie;

2) wykaz stacji i przystanków osobowych, na których mogą być wyznaczone postoje pociągów pasażerskich, dane umożliwiające określenie odległości pomiędzy nimi, długość i liczba czynnych krawędzi peronowych oraz sposób dostosowania peronów do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) standard jakości dostępu odcinków linii kolejowych, w tym zakres i systemy elektryfikacji, dopuszczalną prędkość dla pociągów pasażerskich, średnie czasy jazdy pomiędzy postojami dla istniejących połączeń pasażerskich, ograniczenia dotyczące dopuszczenia do ruchu pojazdów kolejowych, w tym informacje o dopuszczalnym nacisku osi na tor, nacisku liniowym, stosowanej skrajni budowli, maksymalnym prądzie, jaki może być pobierany podczas jazdy, i minimalnej odległości pomiędzy dwoma pracującymi jednocześnie odbierakami prądu;

4) wykaz odcinków linii z wdrożonym Europejskim Systemem Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS);

5) przepustowość każdej wskazanej we wniosku trasy dla obowiązującego rozkładu jazdy oraz procentowe jej wykorzystanie;

6) zakres planowanych remontów, inwestycji infrastruktury kolejowej oraz innych zmian, które wpłyną na aktualność przekazywanych informacji, wraz z określeniem wynikających z tego skutków dla podawanych informacji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zarządca podaje na okres, na który możliwe jest ich ustalenie.

§ 4. 1. Zarządca przesyła informacje na wskazany we wniosku organizatora adres w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu wniosku organizatora.

2. W przypadku gdy zarządca infrastruktury wystąpi o uzupełnienie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, termin określony w ust. 1 upływa po 30 dniach roboczych od dnia, w którym wpłynęły dokumenty uzupełniające.

3. Zarządca infrastruktury na wniosek organizatora może przekazać informacje również w formie elektronicznej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586 i Nr 106, poz. 622.