ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „pracownikiem”, który określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. W legitymacji służbowej pracownika zamieszcza się następujące dane:

1) nazwisko i imię pracownika;

2) numer legitymacji;

3) datę wystawienia.

§ 3. Legitymacje służbowe wydane pracownikom na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. (poz. 174)

WZÓR

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA PRACOWNIKA URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).