ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250 oraz z 2004 r. Nr 249, poz. 2499) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) dodatkowe — dotyczące pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy.”;

2) w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) dodatkowego — dotyczącego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy — zakres badania, o którym mowa w pkt 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli „Wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego” dodaje się pkt 17 w brzmieniu:


17. DODATKOWE BADANIE POJAZDU, DLA KTÓREGO OKREŚLONO WYMAGANIA TECHNICZNE W PRZEPISACH USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW 1 USŁUG
17.1. Identyfikacja pojazdu Oględziny organoleptyczne: porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin.

1. Brak zgodności zapisów numeru identyfikacyjnego (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia-ramy), numeru rejestracyjnego ze stanem faktycznym. 2. Brak numeru identyfikacyjnego (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia-ramy) lub numer nieczytelny. 3. Oczywiste omyłki w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu.

17.2. Dodatkowe warunki techniczne Oględziny i pomiar.

1. Brak spełnienia warunków określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1—4 ustawy o podatku od towarów i usług.


4) w załączniku nr 8 do rozporządzenia Objaśnienia otrzymują brzmienie:

„OBJAŚNIENIA:

* Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem rejestru badań technicznych (załącznik nr 7 do rozporządzenia).

** Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu albo w wyniku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, podczas którego nie wykonuje się zakresu okresowego badania lub nie jest ono przeprowadzane łącznie z badaniem okresowym, pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia.

*** Należy wpisywać stwierdzone usterki, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin.

**** Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych. W przypadku badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy, wpisać odpowiednio jeden z pkt wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1—4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), np.: „art. 86 ust. 4 pkt 1 (jeden).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2005 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).