ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb ogłaszania postępowania przetargowego;

2) szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia i zawartości dokumentacji przetargowej;

3) warunki i tryb przeprowadzania postępowania przetargowego, w tym:

a) powoływania i pracy komisji przetargowej,

b) sposób wpłaty i zwrotu wadium.

§ 2. 1. Przetarg na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwany dalej „przetargiem”, ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP”, nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania konsultacyjnego, o którym mowa w art. 15 –17 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”.

2. Postępowanie przetargowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.

3. W ogłoszeniu o przetargu określa się:

1) przedmiot i zakres postępowania przetargowego, podając w szczególności:

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne oraz rodzaj służby telekomunikacyjnej, sieci lub usługi telekomunikacyjnej, w której będą one wykorzystywane,

b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane,

c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, podając w szczególności:

a) sposób nabycia dokumentacji przetargowej oraz wysokość opłaty za nią,

b) miejsce, formę i termin złożenia oferty;

3) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia;

4) kryteria wyboru oferty.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, nie może być krótszy niż 45 dni od dnia, w którym dokumentacja przetargowa została udostępniona w siedzibie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „URTiP”.

§ 3. Oferty złożone po terminie Prezes URTiP zwraca bez otwierania.

§ 4. 1. W dokumentacji przetargowej w zakresie:

1) warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym określa się warunek:

a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2,

b) wniesienia wadium na rachunek bankowy w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu,

c) podania informacji o numerze rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium,

d) nabycia dokumentacji przetargowej,

e) podania adresu właściwego do doręczeń;

2) wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta, zamieszcza się:

a) opis sposobu przygotowania oferty,

b) określenie zawartości oferty, którą w szczególności stanowi opis przeznaczenia częstotliwości lub zasobów orbitalnych, okres ich rezerwacji, wskazanie obszaru, na którym będą wykorzystywane, określenie rodzaju służby radiokomunikacyjnej, w której będą wykorzystywane,

c) oznaczenie częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych ofertą,

d) wymóg złożenia określonych dokumentów potwierdzających formę prawną oraz wiarygodność finansową uczestnika postępowania przetargowego,

e) wymóg złożenia dokumentów zawierających studium ekonomiczno-finansowe przedmiotu oferty, w tym planu inwestycyjnego,

f) wymóg złożenia dokumentów zawierających opis rozwiązań technicznych zawartych w ofercie,

g) wymóg złożenia wykazu składanych dokumentów;

3) kryteriów oceny ofert zamieszcza się:

a) szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 13 ust. 4,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny,

c) określenie minimum kwalifikacyjnego,

d) szczegółowy opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert.

2. Dokumentacja przetargowa może określać możliwość i warunki przeniesienia uprawnień do danej częstotliwości, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 7 ustawy.

3. Dokumentacja przetargowa może również zawierać warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej wymagającej wykorzystania zasobów częstotliwości objętych postępowaniem przetargowym, w szczególności:

1) wskazanie daty rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości;

2) określenie mocy promieniowanej lub mocy wyjściowej nadajnika;

3) charakterystykę promieniowania anteny nadawczej, rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania.

§ 5. 1. Podmiot, który nabył dokumentację przetargową, może, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa URTiP z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie jej treści.

2. Prezes URTiP niezwłocznie przekazuje wyjaśnienie, bez ujawnienia źródła zapytania, podmiotom, które nabyły dokumentację przetargową oraz podały adres właściwy do doręczeń. Wyjaśnienie to jest wiążące dla uczestników postępowania przetargowego.

3. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 2, podlega także ogłoszeniu na stronach internetowych URTiP.

4. Przekroczenie terminu określonego w ust. 1 skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§ 6. 1. Prezes URTiP, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści dokumentacji przetargowej, może, nie później niż na 10 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zorganizować zebranie podmiotów, które nabyły dokumentację przetargową.

2. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca zebrania;

2) listę uczestniczących w zebraniu podmiotów;

3) imiona i nazwiska osób reprezentujących Prezesa URTiP;

4) treść zadanych pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi;

5) podpisy osób, o których mowa w pkt 3.

3. Przepisy § 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Uczestnik postępowania przetargowego, przed upływem terminu do złożenia ofert, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie.

§ 8. 1. Uczestnik postępowania przetargowego wnosi wadium na rachunek bankowy URTiP określony w ogłoszeniu o przetargu.

2. Kopię dowodu wpłaty wadium dołącza się do oferty.

3. Wadium zwraca się na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika postępowania przetargowego.

4. Wadium zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy uczestnika postępowania przetargowego.

5. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania przetargowego:

1) którego oferta została zwrócona bez otwierania, zwraca się w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu oferty;

2) niewyłonionego w postępowaniu przetargowym zwraca się w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania przetargowego;

3) w przypadku unieważnienia postępowania przetargowego albo uznania postępowania za nierozstrzygnięte zwraca się w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie;

4) który otrzymał decyzję odmawiającą udzielenia rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych z powodu okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 6 ustawy, zwraca się w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia tej decyzji.

§ 9. 1. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego Prezes URTiP powołuje Komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja składa się z 6 do 9 osób, w tym przewodniczącego, wyznaczonych przez Prezesa URTiP spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

§ 10. 1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji.

2. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez Prezesa URTiP.

3. Prezes URTiP, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po zatwierdzeniu regulaminu pracy Komisji, ogłasza go na stronach internetowych URTiP oraz wywiesza w siedzibie URTiP.

§ 11. 1. Po otwarciu ofert Komisja sporządza listę podmiotów, które złożyły oferty w terminie. Prezes URTiP ogłasza listę na stronach internetowych URTiP.

2. Po sporządzeniu listy, o której mowa w ust. 1, członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, że:

1) nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym uczestnikiem postępowania przetargowego, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) przed upływem roku od daty rozpoczęcia postępowania nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem postępowania przetargowego lub nie były członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

3) nie pozostają z żadnym uczestnikiem postępowania przetargowego, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitalnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

§ 12. 1. Prezes URTiP odwołuje członka Komisji, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2.

2. Jeżeli w wyniku odwołania liczba członków komisji jest mniejsza niż 6, Prezes URTiP wyznacza kolejnych członków zgodnie z § 9 ust. 2.

§ 13. 1. Badanie oferty przeprowadza się w dwóch etapach.

2. Etap I obejmuje sprawdzenie:

1) nabycia dokumentacji przetargowej przez uczestnika postępowania przetargowego;

2) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu;

3) zgodności złożonej oferty z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej;

4) wniesienia wadium w wysokości, terminie oraz formie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz w dokumentacji przetargowej.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu II jest spełnienie warunków i wymagań sprawdzanych w etapie I.

4. Etap II obejmuje ocenę:

1) zachowania warunków konkurencji;

2) wysokości kwoty zadeklarowanej przez uczestnika postępowania przetargowego;

3) wiarygodności finansowej uczestnika postępowania przetargowego;

4) rozwiązań technicznych zawartych w ofercie;

5) studium ekonomiczno-finansowego przedmiotu oferty;

6) doświadczenia uczestnika postępowania przetargowego w zakresie działalności telekomunikacyjnej;

7) innych niż określone w pkt 1–6 obiektywnych kryteriów, dotyczących działalności telekomunikacyjnej, jeżeli zostały zamieszczone w dokumentacji przetargowej.

5. Komisja dokonuje oceny punktowej ofert według kryteriów, o których mowa w ust. 4. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w etapie II.

§ 14. 1. Z przebiegu postępowania przetargowego Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia każdego etapu badania oferty;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) liczbę ofert zwróconych bez otwierania;

4) liczbę ofert poddanych badaniu w etapie I;

5) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do etapu II, z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania;

6) liczbę ofert, które nie uzyskały minimum kwalifikacyjnego;

7) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonanych w czasie postępowania przetargowego;

8) liczbę punktów, jakie uzyskała każda oferta, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów ocenionych w etapie II;

9) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową i jej uzasadnieniem;

10) wskazanie podmiotów wyłonionych w postępowaniu przetargowym;

11) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wzmiankę o przyczynie jego braku.

2. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi URTiP protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z całą dokumentacją związaną z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

§ 15. 1. Prezes URTiP, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu przebiegu postępowania przetargowego, ogłasza jego wyniki.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu postępowania przetargowego;

2) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do etapu II;

3) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową;

4) wskazanie podmiotów wyłonionych w postępowaniu przetargowym.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kończy postępowanie przetargowe.

§ 16. Do przetargów niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) .1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 118, poz. 1236), które na podstawie art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.