ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004–2006

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828), zwanego dalej „programem”:

1) okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji projektu, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) roczne sprawozdanie z realizacji projektu, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) końcowe sprawozdanie z realizacji projektu, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji działania, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) roczne sprawozdanie z realizacji działania, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) końcowe sprawozdanie z realizacji działania, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji programu, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) roczne sprawozdanie z realizacji programu, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) końcowe sprawozdanie z realizacji programu, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2844)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).