ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Współdziałanie straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej polega w szczególności na:

1) prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

2) przekazywaniu przez straż ochrony kolei informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

3) przekazywaniu przez organy kontroli skarbowej informacji o naruszeniu przepisów porządkowych oraz informacji służących ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, uzyskanych w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu kontroli skarbowej;

4) udzielaniu organom kontroli skarbowej pomocy przy prowadzeniu czynności kontrolnych przez inspektorów i pracowników organów kontroli skarbowej na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

5) udostępnianiu organom kontroli skarbowej podczas wykonywania czynności służbowych pomieszczeń biurowych, składowych, środków łączności, środków transportu i sprzętu biurowego, zwłaszcza sprzętu informatycznego, będących w dyspozycji straży ochrony kolei;

6) zabezpieczeniu przez straż ochrony kolei miejsca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia.

§ 2. Czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, są podejmowane na pisemny wniosek organów kontroli skarbowej.

§ 3. 1. W razie zaistnienia okoliczności wymagających natychmiastowego działania organ kontroli skarbowej może zwracać się do właściwego komendanta straży ochrony kolei o podjęcie czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, bez zachowania formy pisemnej.

2. Na wniosek właściwego komendanta straży ochrony kolei organ kontroli skarbowej niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej podjęcie działań, o których mowa w ust. 1, określając w szczególności zakres czynności jednostki straży ochrony kolei oraz uzasadniając konieczność podjęcia natychmiastowego działania.

§ 4. 1. Komendanci straży ochrony kolei i organy kontroli skarbowej, zapewniając koordynację wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, mogą wyznaczać koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie tych przedsięwzięć.

2. Koordynatorzy informują komendantów straży ochrony kolei oraz organy kontroli skarbowej o przeszkodach w prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć oraz sporządzają raporty z ich realizacji.

3. Organy kontroli skarbowej i komendanci straży ochrony kolei mogą zawierać porozumienia, uwzględniając zasady koordynacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5. 1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań straży ochrony kolei.

2. Jeżeli jednostka straży ochrony kolei nie może wykonać określonych czynności w zakresie współdziałania lub udzielić pomocy, w tym także technicznej, właściwy komendant jednostki straży ochrony kolei niezwłocznie zawiadamia organ kontroli skarbowej o przyczynach niepodjęcia tych czynności lub nieudzieleniu pomocy.

3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współdziałającej albo osób trzecich, jednostka straży ochrony kolei po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 pkt 4, sporządza protokół.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) termin i miejsce dokonanych czynności;

2) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz warunki realizacji tych czynności;

3) imię i nazwisko oraz podpis osób w nich uczestniczących, a w razie braku podpisu adnotacje o przyczynach jego braku.

5. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron współdziałających.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.