ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z 2009 r. Nr 74, poz. 634 oraz z 2010 r. Nr 14, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 8 i 12;

2) w § 2:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 1a—4 ustawy oraz ust. 2—13 i § 3, składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, zwany dalej „wnioskiem o rejestrację”, do którego dołącza:”,

b) uchyla się ust. 3a i 4,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza:

1) wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra właściwego do spraw transportu polskie świadectwo homologacji typu pojazdu albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji, albo

2) wyciąg ze świadectwa homologacji albo świadectwo zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13, z późn. zm.), albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano świadectwo homologacji typu pojazdu, albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego. Wymóg ten nie dotyczy pojazdu, który zgodnie z ustawą nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli wymagane jest badanie techniczne pojazdu, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację pojazdu dołącza dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy.”,

e) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;”,

f) uchyla się ust. 11,

g) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Wzór zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia do:

1) pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2—7, odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–9 ustawy;

2) powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy.

2. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu dołącza się do wniosku o:

1) pierwszą rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3—7, odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–9 ustawy;

2) o powtórną rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy.

3. W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy, składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

4. W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.

5. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, organ rejestrujący, zgodnie z § 2 ust. 12a, może skierować do centralnego organu technicznego KSI zapytanie dotyczące utraconego, skradzionego lub zagubionego dowodu rejestracyjnego w celu sprawdzenia danych w SIS.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym. Uzyskane przez organ rejestrujący pisemne lub elektroniczne potwierdzenie z organu za granicą zastępuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.”;

4) w § 3a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego organ rejestrujący informuje organ państwa członkowskiego, który wydał dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.”;

5) w § 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu;”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”), albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.”;

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu, po złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.”;

8) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1—3b, § 11 oraz § 12 ust. 4 i 5, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.”;

9) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w art. 78a ust. 1 ustawy.”;

10) w § 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dla ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wchodzących w skład kolejki turystycznej, o której mowa w art. 2 pkt 49a ustawy, w zależności od miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic, mogą być stosowane, ze względu na wielkość, tablice samochodowe lub motocyklowe.”;

11) w § 25 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, i pojazdu wolnobieżnego, wchodzących w skład kolejki turystycznej, o której mowa w art. 2 pkt 49a ustawy, tablice umieszcza się z przodu i z tyłu albo tylko z tyłu, w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. W przypadku przyczepy dostosowanej do przewozu osób wchodzącej w skład kolejki turystycznej tablice umieszcza się tylko z tyłu.”;

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tytuł otrzymuje brzmienie:

„WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W ZAGUBIONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM LUB KARCIE POJAZDU”.

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151.