ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 1091, z 2009 r. Nr 107, poz. 889 oraz z 2010 r. Nr 111, poz. 739) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wyposażenie morskie określone w pozycjach 1.36, 4.39, 7.1 załącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia, wyprodukowane przed dniem 10 grudnia 2011 r., może być umieszczane na statku lub wprowadzane na rynek nie dłużej niż przez dwa lata po tym terminie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. (poz. 689)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. UE L 305 z 20.11.2010, str. 1).