ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:

1)   regularnych w krajowym transporcie drogowym — w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)   regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym — w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

1)   regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym — w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2)   regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym — w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3)   okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym — w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

4)   wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym — w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

5)   w międzynarodowym transporcie drogowym na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą — w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:

1)   regularnych w krajowym transporcie drogowym — w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

2)   regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym — w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

1)   regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym — w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

2)   regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym — w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

3)   okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym — w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

4)   wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym — w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym określają przepisy wydane przez Komisję Europejską na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.).

§ 4. Do czasu określenia przez Komisję Europejską wzoru zezwolenia, o którym mowa w § 3, stosuje się wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2121/98/WE z dnia 2 października 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) 12/98 w zakresie dokumentów dla przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. WEL 268 z 03.10.1998, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 142, z późn. zm.).

§ 5. 1. Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

3. Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych, okazjonalnych i wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz formularze zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. (poz. 402)

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144, poz. 1519), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567 i 914) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.