ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 2)

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ramowe programy szkoleń i wymagania egzaminacyjne dla marynarzy działu pokładowego:

1)   na poziomie pomocniczym:

a)   na świadectwo marynarza wachtowego — określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b)   na świadectwo starszego marynarza — określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2)   na poziomie operacyjnym:

a)   w żegludze międzynarodowej — określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b)   w żegludze przybrzeżnej — określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3)   na poziomie zarządzania:

a)   w żegludze międzynarodowej — określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,

b)   w żegludze przybrzeżnej — określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

4)   na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej — określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

5)   na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej — określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Ramowy rozszerzony program szkolenia dla marynarzy działu pokładowego — określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wymagania egzaminacyjne:

1)   na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,

2)   na świadectwo kucharza okrętowego,

3)   na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym,

4)   z polskiego prawa morskiego

— określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Objaśnienia symboli i skrótów stosowanych w ramowych programach szkoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do szkoleń w zakresie kwalifikacji marynarzy działu pokładowego rozpoczętych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Do osób, które ukończyły szkolenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się wymagań egzaminacyjnych określonych w tym rozporządzeniu, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2014 r.

3. Do osób, które przystąpiły do egzaminu przed dniem 1 lipca 2014 r. i otrzymały ocenę negatywną z nie więcej niż dwóch przedmiotów, jeżeli egzamin obejmował przynajmniej pięć przedmiotów, na egzaminie poprawkowym nie stosuje się wymagań egzaminacyjnych określonych w tym rozporządzeniu, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2015 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. (poz. 258)


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2)    Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WEzdnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UEL 323 z 03.12.2008, str. 33, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone pkt 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 oraz 6.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 173, poz. 1445, z 2009 r. Nr 44, poz. 355 oraz z 2010 r. Nr 55, poz. 334), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) utraciło moc z dniem 26 lipca 2013 r.