ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich 2)

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ramowe programy:

1)   podstawowych przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony — określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, który obejmuje:

a)   ramowy program przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,

b)   ramowy program przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej — stopień podstawowy,

c)   ramowy program przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,

d)   ramowy program przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,

e)   ramowy program przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku;

2)   przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony — określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, który obejmuje:

a)   ramowy program przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

b)   ramowy program przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym,

c)   ramowy program przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej — stopień wyższy,

d)   ramowy program przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej,

e)   ramowy program przeszkolenia w celu uzyskania świadectwa ratownika,

f)   ramowy program przeszkolenia w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika,

g)   ramowy program przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS,

h)  ramowy program przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony,

i)   ramowy program przeszkolenia oficera ochrony statku,

j)   ramowy program przeszkolenia uaktualniającego w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

k)  ramowy program przeszkolenia uaktualniającego w zakresie ochrony przeciwpożarowej — stopień podstawowy,

l)   ramowy program przeszkolenia uaktualniającego w zakresie ochrony przeciwpożarowej — stopień wyższy,

m) ramowy program przeszkolenia uaktualniającego w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym,

n) ramowy program przeszkolenia uaktualniającego w celu uzyskania świadectwa ratownika,

o) ramowy program przeszkolenia uaktualniającego w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika.

2. Ramowe programy dodatkowych przeszkoleń specjalistycznych — określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, który obejmuje:

1)   ramowy program przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych;

2)   ramowy program przeszkolenia w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych — stopień podstawowy;

3)   ramowy program przeszkolenia w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów — stopień podstawowy;

4)   ramowy program przeszkolenia w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych — stopień wyższy;

5)   ramowy program przeszkolenia w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych — stopień wyższy;

6)   ramowy program przeszkolenia w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu chemikaliów — stopień wyższy;

7)   ramowy program przeszkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich;

8)   ramowy program przeszkolenia w zakresie kierowania tłumem;

9)   ramowy program przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich;

10)  ramowy program przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro;

11)  ramowy program przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym;

12)  ramowy program przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania;

13)  ramowy program przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych;

14)  ramowy program przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem;

15)  ramowy program przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową;

16)  ramowy program przeszkolenia w zakresie współpracy ze służbami SAR;

17)  ramowy program przeszkolenia w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu;

18)  ramowy program przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy;

19)  ramowy program przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.

3. Ramowe programy przeszkoleń GMDSS określają przepisy w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.

4. Objaśnienia symboli i skrótów stosowanych w ramowych programach przeszkoleń, o których mowa w ust. 1-3, zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. (poz. 239)

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2)    Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WEzdnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UEL 323 z 03.12.2008, str. 33, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone pkt 8.1-8.26, 8.29, 8.33 oraz 9.1-9.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 173, poz. 1445, z 2009 r. Nr 44, poz. 355 oraz z 2010 r. Nr 55, poz. 334), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) utraciło moc z dniem 26 lipca 2013 r.