ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń;

3)   sposób wypełniania blankietów zezwoleń;

4)   wzory zezwoleń.

§ 2. Określa się następujące rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   zezwolenie na przewóz dwustronny;

2)   zezwolenie na przewóz tranzytowy;

3)   zezwolenie na przewóz dwustronny lub tranzytowy;

4)   zezwolenie na przewóz do lub z państwa trzeciego.

§ 3. 1. Wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ustala się warunki wykorzystania zezwoleń, o których mowa w § 2:

1)   zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 1 — uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 2 — uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 3 — uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)   zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4 — uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytorium państwa innego niż określone w zezwoleniu.

2. Zezwolenie na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do wykonywania przewozu pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 1. Blankiet zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia:

1)   organ wydający zezwolenie, wpisując numer zezwolenia, który może być dodatkowo przedstawiony za pomocą techniki pozwalającej na automatyczny odczyt, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowego kodu kreskowego;

2)   w części A — organ wydający zezwolenie, wpisując oznaczenie państwa przewoźnika, liczbę przejazdów, rodzaj przewozu, ewentualne ograniczenia oraz datę ważności zezwolenia;

3)   w części B — posiadacz zezwolenia, wpisując nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, datę pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa załadunku i rozładunku — w przypadku przejazdu z ładunkiem;

4)   w części C — organ wydający zezwolenie, wpisując miejsce wydania, datę wydania oraz nazwę organu wydającego;

5)   w części D — służba kontrolna, wpisując datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z jednoczesnym umieszczeniem pieczęci i podpisu osoby kontrolującej oraz oderwaniem przy wjeździe i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinka kontrolnego zezwolenia, oznaczonego odpowiednio: D1, D2, D3, D4.

2. Blankiet zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia organ wydający zezwolenie, wpisując państwo przewoźnika, trasę przewozu, datę wydania zezwolenia, ewentualne ograniczenia, nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny oraz rodzaj pojazdu, miejsce załadunku i rozładunku.

§ 6. Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r.

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211 i 390.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2014 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy (Dz. U. Nr 297, poz. 1763), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 1070), które we-szło w życie z dniem 12 sierpnia 2014 r.