ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Na podstawie art. 25g ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki, formę i tryb przekazywania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, zwanemu dalej „Prezesem UTK”, przez zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych danych podlegających publikacji w krajowym rejestrze infrastruktury kolejowej, zwanym dalej „rejestrem RINF”;

2)   sposób prowadzenia rejestru RINF, w tym:

a)   sposób wprowadzania danych rejestrowych, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz ich wykreślania z rejestru RINF,

b)   częstotliwość aktualizacji danych rejestrowych w rejestrze RINF;

3)   wzór rejestru RINF, szczegółowy zakres danych rejestrowych w nim ujętych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych rejestrowych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania.

§ 2. Prezes UTK prowadzi rejestr RINF we wspólnym interfejsie użytkownika, o którym mowa w art. 4 decyzji wykonawczej Komisji 2011/633/UE z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. Urz. UEL 256 z 01.10.2011, str. 1).

§ 3. Wzór rejestru RINF, szczegółowy zakres danych rejestrowych w nim ujętych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych rejestrowych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekazują Prezesowi UTK dane rejestrowe podlegające publikacji w rejestrze RINF dotyczące danej infrastruktury w terminie jednego miesiąca od dopuszczenia do eksploatacji tej infrastruktury.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych wykonują, dostarczając Prezesowi UTK wypełniony formularz przekazania danych rejestrowych podlegających publikacji w rejestrze RINF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Na podstawie otrzymanego formularza, o którym mowa w ust. 2, Prezes UTK wprowadza do rejestru RINF wyszczególnione w formularzu dane rejestrowe przy najbliższej aktualizacji, o której mowa w § 8.

§ 5. 1. W przypadku zmiany danych rejestrowych dotyczących infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych powiadamiają Prezesa UTK o zmianie danych rejestrowych w terminie jednego miesiąca od zaistnienia danej zmiany.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych wykonują, dostarczając Prezesowi UTK wypełniony formularz zmiany danych rejestrowych w rejestrze RINF, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Na podstawie otrzymanego formularza, o którym mowa w ust. 2, Prezes UTK wprowadza zmiany w rejestrze RINF w zakresie wyszczególnionych w formularzu danych rejestrowych przy najbliższej aktualizacji, o której mowa w § 8.

§ 6. 1. W przypadku likwidacji infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych powiadamiają o tym Prezesa UTK w terminie jednego miesiąca od daty likwidacji danej infrastruktury.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych wykonują, dostarczając Prezesowi UTK wypełniony formularz usunięcia danych rejestrowych z rejestru RINF, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Na podstawie otrzymanego formularza, o którym mowa w ust. 2, Prezes UTK usuwa z rejestru RINF wyszczególnione w formularzu dane rejestrowe przy najbliższej aktualizacji, o której mowa w § 8.

§ 7. Formularze, o których mowa w § 4 ust. 2, § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekazują Prezesowi UTK w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej — w sposób uzgodniony z Prezesem UTK.

§ 8. Rejestr RINF podlega aktualizacji co najmniej raz na trzy miesiące.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2014 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. (poz. 286)

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 1055), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1152), tj. z dniem 31 marca 2014 r.