ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOjU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   rodzaje oraz wzór certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zwane dalej „certyfikatami”;

2)   termin ważności certyfikatów;

3)   dokumenty, na podstawie których certyfikaty są wydawane i wznawiane.

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1)   certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu;

2)   certyfikat potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

2. Wzór certyfikatów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wystawiane są w języku polskim.

2. Do certyfikatu dołącza się niewypełniony wzór jego odpowiednika w języku angielskim i niemieckim.

§ 4. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wydawane są na okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

§ 5. 1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wydawane są po przedłożeniu kopii następujących dokumentów:

1) 3) certyfikatów:

a)   Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO III bezpieczny”, „EURO IV bezpieczny” lub „EURO V bezpieczny” albo

b)   Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV bezpieczny”, „EURO V bezpieczny”, „EEV bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny”, albo

c)   Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa, albo

d)   Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego

„EURO IV/4 bezpieczny”, „EURO V/5 bezpieczny”, „EEV bezpieczny” albo „EURO VI/6 bezpieczny” (w szczególnych przypadkach dla pojazdów powyżej 6 ton), albo

e) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa;

2)   (uchylony); 4)

3)   krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu;

4)   dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu.

2. (uchylony). 5)

§ 6. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wznawiane są po przedłożeniu kopii następujących dokumentów:

1)   dotychczasowego certyfikatu;

2)   (uchylony); 6)

3)   krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu;

4)   dowodu uiszczenia opłaty za wznowienie certyfikatu.

§ 7. Certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydane.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310, z 2015 r. poz. 211, 390, 978,1269, 1273, 1893 i 2183 oraz z 2016 r. poz. 1579.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. poz. 1968), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2015 r.

4)    Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6)    Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.