ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;

2)   przypadki uzasadniające zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej zwrotu;

3)   wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   ustawa — ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2)   kandydat — osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

3)   Komisja — Państwową Komisję Kwalifikacyjną, o której mowa w art. 191 ust. 3 ustawy;

4)   minister — ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

5)   ministerstwo — urząd obsługujący ministra;

6)   zespół kwalifikacyjny — zespół, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 197 pkt 1-5 ustawy.

§ 3. 1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na rachunek bankowy ministerstwa, którego numer jest udostępniony na stronie internetowej ministerstwa.

2. Opłatę wnosi się nie później niż w dniu złożenia wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

§ 4. 1. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:

1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej „etapem wstępnym” — 250 zł;

2) w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym dalej „egzaminem”:

a)   za część pisemną egzaminu — 450 zł,

b)   za część ustną egzaminu — 450 zł.

2. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat wnosi w całości za etap wstępny i za egzamin.

3. W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części pisemnej i ustnej egzaminu wysokość opłaty za egzamin wynosi 450 zł odpowiednio za każdą część egzaminu.

4. W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części ustnej egzaminu wysokość opłaty wynosi 450 zł.

5. W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 250 zł.

§ 5. 1. Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi:

1)   za całość postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy kandydat nie później niż na 7 dni przed terminem etapu wstępnego wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

2)   za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:

a)   nie został dopuszczony do egzaminu,

b)   nie później niż na 7 dni przed terminem części pisemnej egzaminu wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu;

3)   za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:

a)   nie stawił się na części pisemnej egzaminu,

b)   zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym,

c)   wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem tej części egzaminu.

2. Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega również zwrotowi:

1)   za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do części pisemnej egzaminu,

2)   za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do tej części egzaminu

— jeżeli nastąpiło to z przyczyn losowych, a kandydat złożył udokumentowany wniosek o zwrot wniesionej opłaty w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu, do których kandydat nie przystąpił.

§ 6. 1. W przypadkach, o których mowa w § 5, wniesioną opłatę za postępowanie kwalifikacyjne albo odpowiednią jego część zwraca się na wskazany przez kandydata numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.

2. Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego lub jego części, do których kandydat nie przystąpił lub do których nie został dopuszczony.

3. Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 2, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kandydata wniosku o zwrot wniesionej opłaty.

§ 7. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi:

1) za przeprowadzenie etapu wstępnego:

a)   dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego — 5% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

b)   dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego — 4,4% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

2)   za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:

a)   dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego — 7,44% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata,

b)   dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego — 6,84% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata;

3)   za przeprowadzenie części ustnej egzaminu:

a)   dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego — 10,6% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, lub ust. 4, za każdego egzaminowanego kandydata,

b)   dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego — 10,1% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, lub ust. 4, za każdego egzaminowanego kandydata;

4)   w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego:

a)   dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego — 12,22% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5,

b)   dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego — 9,8% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5.

§ 8. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności — dla osoby wykonującej zadania przewodniczącego Komisji, wynosi 0,9% opłat, o których mowa w:

1)   § 4 ust. 1 pkt 1 — za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

2)   § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 — za każdego egzaminowanego kandydata;

3)   § 4 ust. 5 — za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3)


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. Nr 113, poz. 752 oraz z 2013 r. poz. 10), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).