ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 2)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych:

1)   benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, oznaczonych kodami CN 2710 12 45 oraz 2710 12 49, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

1a) benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, oznaczonych kodami CN 2710 12 45 oraz 2710 12 49, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia;

2)   oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, oznaczonego kodem CN 2710 19 41, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 1a. 4) Wymagań jakościowych dla paliw ciekłych określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do paliw ciekłych o których mowa w § 1, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w stopniu odpowiadającym przepisom niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r.

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 3 i 4 dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WEL 350 z 28.12.1998, str. 58, z późn. zm.;Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182, z późn. zm.). Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 lipca 2008 r., pod numerem 2008/0332/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902.

4)    Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 136), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2008 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.