ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 2)

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) procedurę dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;

2) kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów:

a) niebezpiecznych,

b) obojętnych,

c) innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 2. Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmuje:

1) przekazanie podstawowej charakterystyki odpadów;

2) okresowe dostarczanie testów zgodności;

3) weryfikację odpadów na miejscu ich składowania.

§ 3. Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się odrębną podstawową charakterystykę.

§ 4. 1. Weryfikacja odpadów dokonywana przez zarządzającego składowiskiem odpadów na miejscu ich składowania polega na:

1) oględzinach przed i po rozładunku odpadów;

2) sprawdzeniu zgodności składowanych odpadów z podstawową charakterystyką.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności składowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie odmawia się przyjęcia odpadów na składowisko odpadów.

3. Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana w miejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę.

4. Próbki przyjmowanych odpadów pobiera się co najmniej raz w miesiącu i przechowuje je przez okres co najmniej miesiąca.

5. Próbek nie pobiera się dla odpadów, dla których nie przeprowadza się badań i testów zgodności.

§ 5. 1. Podstawową charakterystykę oraz testy zgodności przekazuje się zarządzającemu składowiskiem odpadów przed umieszczeniem odpadów na składowisku odpadów.

2. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodności są przechowywane przez zarządzającego składowiskiem do czasu zaniknięcia składowiska, a następnie przekazywane właścicielowi lub zarządzającemu nieruchomością.

§ 6. 1. Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Kryteria dopuszczania stałych, niewchodzących w reakcje, odpadów powstałych po przetworzeniu odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające:

1) certyfikat wdrożonego systemu jakości lub

2) uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji zgodnie z wymaganiami art. 13 rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

— w zakresie badania parametrów wyszczególnionych w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia metodami wyszczególnionymi w decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. (poz. 38)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiskach na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z 2006 r. Nr 38, poz. 264 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 832), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145).