ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła i Ceramiki, Instytutu Materiałów Ogniotrwałych oraz Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Szkła i Ceramiki z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000056377, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-76-26, utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Krzemianów,

zmienionego uchwałą nr 546/54 Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Instytutu Technologii Krzemianów w Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, zmienioną zarządzeniem nr 44/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 73/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniającym zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

2) Instytut Materiałów Ogniotrwałych z siedzibą w Gliwicach, numer identyfikacyjny REGON 000031101, numer identyfikacji podatkowej NIP 631-010-18-56, utworzony na podstawie uchwały nr 602/53 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie utworzenia Instytutu Materiałów Ogniotrwałych, zmienionej zarządzeniem nr 78/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Materiałów Ogniotrwałych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 132/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Materiałów Ogniotrwałych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

3) Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych z siedzibą w Opolu, numer identyfikacyjny REGON 000054786, numer identyfikacji podatkowej NIP 754-033-61-15, utworzony na podstawie uchwały nr 547/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych oraz zarządzenia nr 240 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, zmienionego zarządzeniem nr 11/Org Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie zmiany nazwy i dostosowania organizacji Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 351/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i dostosowania organizacji Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Materiałów Ogniotrwałych z siedzibą w Gliwicach oraz Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych z siedzibą w Opolu do Instytutu Szkła i Ceramiki z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Instytut Szkła i Ceramiki z siedzibą w Warszawie, do którego włączono jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, otrzymuje nazwę Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, zwany dalej „Instytutem”.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze przetwórstwa przemysłowego surowców niemetalicznych, w szczególności związanych z produkcją ceramiki, szkła, materiałów ogniotrwałych oraz mineralnych materiałów budowlanych, oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce;

2) prowadzenie prac związanych ze standaryzacją, normalizacją, certyfikacją oraz oceną jakości wyrobów oraz weryfikacja certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności posiadanych przez producentów;

3) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, dokonywanie analiz i ocen stanu i kierunków rozwoju techniki w zakresie działania, określonym w pkt 1;

4) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i instytucjami;

5) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej;

6) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w zakresie działania określonym w pkt 1, w tym produkcji doświadczalnej i małoseryjnej aparatury i urządzeń, aparatury pomiarowo-regulacyjnej, ceramiki ogniotrwałej i specjalnej, spoiw i materiałów budowlanych.

§ 6. 1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych, sporządzonych na dzień 31 sierpnia 2007 r.

2.  Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączanych jednostek w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączane jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu według stanu realizacji planu na dzień 31 sierpnia 2007 r.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują systemy finansowo-księgowy oraz finansowo-płacowy, stosowane przez Instytut Szkła i Ceramiki przed dniem połączenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.