ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Centralne Laboratorium Naftowe z siedzibą w Warszawie (numer identyfikacyjny REGON 000751670, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-94-18), utworzone zarządzeniem nr 299/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie podziału jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata w Krakowie, otrzymuje nazwę Instytut Paliw i Energii Odnawialnej.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, zwanego dalej „Instytutem”, jest prowadzenie badań naukowych, podstawowych i stosowanych oraz prac rozwojowych w zakresie gospodarowania paliwami, środkami smarowymi i innymi płynami eksploatacyjnymi oraz energią, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania, magazynowania, eksploatacji i oceny jakości paliw, łącznie z paliwami alternatywnymi, pozyskiwania i racjonalnego gospodarowania energią, w tym ze źródeł odnawialnych, transfer wiedzy naukowej, realizacja programów pilotażowych i wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technicznych, jako wyników badań stosowanych w zakresie gospodarowania paliwami i odnawialnymi źródłami energii.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie gospodarowania paliwami i energią na rzecz gospodarki narodowej;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu paliw ze źródeł mineralnych, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych;

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu paliw alternatywnych i energii ze źródeł odnawialnych;

4) promowanie europejskiej współpracy naukowo-badawczej w sektorze energetycznym i transporcie w priorytetowych dla Polski obszarach oraz inicjowanie i czynny udział w realizacji programów badawczych Unii Europejskiej w zakresie przedmiotu działania;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej, upowszechnianie wiedzy w zakresie przedmiotu działania.

3. Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określi statut uchwalony w trybie określonym w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.