ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) 2)

Na podstawie art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Próbki sprężonego gazu ziemnego (CNG), zwane dalej „próbkami”, pobiera się z urządzenia służącego do dystrybucji paliwa, zwanego dalej „odmierzaczem”.

2. Próbki do oznaczania zawartości siarkowodoru, siarki całkowitej, propanu, butanu, tlenu oraz do kontroli intensywności zapachu należy pobierać z odmierzacza w sposób pośredni do pojemnika na próbkę.

3. Próbki do oznaczania zawartości par rtęci i wody należy pobierać z odmierzacza w sposób bezpośredni lub zbliżony do bezpośredniego.

4. Próbki do oznaczania zawartości pyłu należy pobierać z odmierzacza w sposób bezpośredni.

§ 2. 1. Pojemniki na próbki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

2. W przypadku pobierania próbek do oznaczania zawartości wody, siarkowodoru, siarki całkowitej i par rtęci pojemniki przeznaczone na próbki powinny posiadać wykładzinę minimalizującą sorpcję badanych próbek.

§ 3. Procedurę pobierania próbek, warunki bezpieczeństwa w miejscu ich pobierania, rodzaj aparatury oraz odczynników stosowanych do pobierania próbek, a także rodzaj i wielkość pojemników na próbki, określa norma Instytutu Nafty i Gazu NZ/INiG-01/2010: Gaz ziemny — Pobieranie próbek sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów samochodowych (CNG).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 marca 2011 r., pod numerem 2011/0106/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).