ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Energetyki z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000020586, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-00-08-761, utworzony uchwałą nr 815/53 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1953 r. w sprawie powołania Instytutu Energetyki, zmienioną zarządzeniem nr 14 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 sierpnia 1991 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Instytut Energetyki do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienioną zarządzeniem nr 236/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie połączenia Instytutu Energetyki i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ceramiki Elektrotechnicznej „CERAL” w Boguchwale;

2) Instytut Techniki Cieplnej z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000029328, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-07-76, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Techniki Cieplnej;

3) Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej z siedzibą w Radomiu, numer identyfikacyjny REGON 000027996, numer identyfikacji podatkowej NIP 796-010-16-95, utworzony zarządzeniem nr32/Org/73 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych, zmienionym zarządzeniem nr 38/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 127/Org/88 Ministra Przemysłu z dnia 18 listopada 1988 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz wprowadzającym zmiany w statucie Ośrodka, zmienionym zarządzeniem nr 443/Org/89 Ministra Przemysłu z dnia 28 grudnia 1989 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz wprowadzającym zmiany w statucie Ośrodka, zmienionym zarządzeniem nr294/Org/91 Ministra Przemysłu z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 4/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 stycznia 1995 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Techniki Cieplnej oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej do Instytutu Energetyki.

§ 2. Instytut Energetyki, zwany dalej „Instytutem”, po włączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w dziedzinach:

1) prognozowania i programowania rozwoju energetyki;

2) wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej;

3) niekonwencjonalnych źródeł energii.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności doświadczalnej, w szczególności w zakresie:

a) rozwoju i eksploatacji krajowego systemu elektroenergetycznego,

b) wprowadzania i oceny nowoczesnych technologii elementów systemu i sieci elektroenergetycznych,

c) oceny jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom, diagnostyki urządzeń i materiałów, stosowania odnawialnych i lokalnych źródeł energii,

d) opracowywania technologii i ocena nowych i modernizowanych wyrobów w branży instalacyjno-sanitarnej i grzewczej,

e) wytwarzania nowych materiałów ceramicznych,

f) pomiarów przepływów cieczy, par i gazów, wymiany ciepła i aerodynamiki maszyn i urządzeń cieplnych,

g) badania własności korozyjnych wytwarzanych maszyn, urządzeń i materiałów stosowanych w układach ciepłowniczych;

2) prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji w ramach posiadanych uprawnień;

3) prowadzenie działalności w zakresie ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, atestacji, oceny stosowanych procesów i organizacji;

4) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod i technik prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, projektowanie i budowa stanowisk badawczych, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej;

5) podejmowanie produkcji unikatowych aparatów, maszyn i urządzeń stosowanych w elektroenergetyce i ciepłownictwie;

6) prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;

7) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności przemysłowej oraz informacji naukowo-technicznej;

8) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 6. 1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 r.

2.  Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączanych jednostek w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączane jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

5.  Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy, stosowane przez Instytut Energetyki przed dniem połączenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.