ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zezwala się producentom i handlowcom, do dnia 23 lipca 2011 r., na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych paliw utrzymywanych w postaci:

1) benzyn silnikowych — maksymalnie o 4%,

2) olejów napędowych do silników — maksymalnie o 7%

— w stosunku do poziomu osiągniętego na dzień 30 czerwca 2011 r.

2. Zezwala się przedsiębiorcom wytwarzającym paliwa poprzez przerób ropy naftowej na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych paliw utrzymywanych w postaci produktów gotowych, o których mowa w ust. 1, zamiennie w postaci ropy naftowej. Ilość obniżonych zapasów obowiązkowych w postaci ropy naftowej nie może być większa niż suma iloczynów ilości ustalonych zgodnie z ust. 1 pkt 1 i współczynnika 1,147 oraz ilości ustalonych zgodnie z ust. 1 pkt 2 i współczynnika 1,012.

§ 2. Producenci i handlowcy, którzy obniżyli zapasy obowiązkowe ropy naftowej, benzyn silnikowych lub olejów napędowych do silników zgodnie z § 1, odtwarzają te zapasy do dnia 31 marca 2012 r. w sposób jednorazowy albo stopniowy, pozwalający na osiągnięcie poziomu zapasów obowiązkowych wymaganego na dzień 30 czerwca 2011 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 532, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496.