ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag”

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag” z siedzibą w Katowicach (numer identyfikacyjny REGON 001253163, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-012-53-99), działające na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag”, Instytutu Systemów Sterowania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej (Dz. U. Nr 245, poz. 1788) otrzymuje nazwę Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, zwanego dalej „Instytutem”, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w następujących obszarach:

1) elektroenergetyki i elektroniki;

2) automatyki przemysłowej;

3) gazometrii i aerometrii;

4) geofizyki, w tym sejsmiki i mikrosejsmologii górniczej;

5) automatyzacji i informatyzacji procesów wydobywczych i przeróbczych;

6) miernictwa przemysłowego;

7) informatyki technicznej i telekomunikacji;

8) aparatury medycznej;

9) ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;

10) prac normalizacyjnych, ekspertyz, rzeczoznawstwa;

11) audytów energetycznych;

12) certyfikacji i oceny zgodności wyrobów, badań bezpieczeństwa użytkowania i oceny warunków organizacyjno-technicznych;

13) przystosowania wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechniania wyników tych prac.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) opracowywanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;

2) projektowanie i wytwarzanie unikatowych urządzeń;

3) opracowywanie nowych technologii;

4) opracowywanie i wdrażanie nowych metod pomiarowych oraz związanych z nimi urządzeń;

5) opracowywanie nowych konstrukcji aparatury pomiarowej oraz maszyn i urządzeń;

6) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz informatycznych;

7) transfer wyników badań i innowacji technicznych i technologicznych;

8) projektowanie i wytwarzanie urządzeń modelowych, prototypów oraz serii informacyjnych aparatury;

9) certyfikacja i ocena zgodności wyrobów oraz badania bezpieczeństwa użytkowania i ocena warunków organizacyjno-technicznych;

10) opracowywanie ekspertyz i ocen z zakresu rzeczoznawstwa;

11) opracowywanie norm, zasad i sposobów postępowania — o charakterze wymagań dla użytkowników — w obszarach będących przedmiotem działania;

12) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez informację naukowo-techniczną, w tym działalność wydawniczą (czasopisma, monografie, poradniki, instrukcje, karty katalogowe) oraz organizację seminariów, sympozjów i konferencji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).