ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 września 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zwany dalej „raportem”, w części dotyczącej rynku biokomponentów zawiera:

1) wykaz wytwórców, obejmujący:

a) oznaczenie firmy wytwórcy, jej siedzibę i adres,

b) identyfikator podatkowy NIP wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, jeżeli został nadany;

2) informacje dotyczące ilości i rodzajów:

a) surowców użytych przez ogół wytwórców do wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem surowców pozyskanych na podstawie umów kontraktacji i dostawy oraz z produkcji własnej,

b) biokomponentów wytworzonych przez ogół wytwórców, ze wskazaniem biokomponentów wytworzonych z surowców pozyskanych na podstawie umów kontraktacji i dostawy oraz z produkcji własnej,

c) biokomponentów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ogół wytwórców,

d) biokomponentów sprzedanych przez ogół wytwórców producentom biopaliw ciekłych,

e) biokomponentów importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspóhiotowego przez ogół producentów;

3) informacje dotyczące kosztów wytworzenia przez ogół wytwórców poszczególnych rodzajów biokomponentów, wraz z wyszczególnieniem średnich kosztów:

a) zakupu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów,

b) przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów,

c) pozostałych;

4) informacje dotyczące średnich dochodów uzyskanych przez ogół wytwórców ze sprzedaży produktów ubocznych, powstałych po użyciu surowców do wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów.

§ 2. Raport, w części dotyczącej rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zawiera:

1) wykaz producentów, obejmujący:

a) oznaczenie firmy producenta, jej siedzibę i adres,

b) identyfikator podatkowy NIP producenta oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, jeżeli został nadany;

2) informacje dotyczące ilości i rodzajów:

a) paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wytworzonych przez ogół producentów,

b) paliw ciekłych wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ogół producentów, z określeniem objętościowej zawartości biokomponentów w tych paliwach,

c) biopaliw ciekłych wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ogół producentów, z określeniem objętościowej zawartości biokomponentów w tych biopaliwach,

d) biopaliw ciekłych przekazanych przez ogół producentów do zastosowania w wybranych flotach, z określeniem objętościowej zawartości biokomponentów w tych biopaliwach,

e) biopaliw ciekłych zużytych przez ogół producentów na potrzeby własne, z określeniem objętościowej zawartości biokomponentów w tych biopaliwach,

f) paliw ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspóhiotowego przez ogół producentów;

3) informacje dotyczące kosztów wytworzenia przez ogół producentów poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, wraz z wyszczególnieniem średnich kosztów:

a) zakupu poszczególnych rodzajów biokomponentów,

b) zakupu surowców innych niż biokomponenty użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,

c) przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,

d) pozostałych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902, Nr 205, poz. 1208 i Nr 234, poz. 1392.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 159, poz. 1121), które utraciło moc z dniem 30 października 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208).