ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatów ciekłych zapalnych 2)

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Zbiornik umiejscowiony, którego pojemność wynosi powyżej 2,5 m3, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, powinien być wyposażony w urządzenie lub system sygnalizujące powstanie wycieku i urządzenie lub system zabezpieczające przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych.

2. Jako urządzenia i systemy sygnalizujące powstanie wycieku, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane:

1) system monitorowania przestrzeni międzydennej w zbiornikach naziemnych o osi pionowej.

2) system monitorowania przestrzeni międzyściennej w zbiornikach podziemnych i naziemnych o osi poziomej,

3) inne urządzenia i systemy, dopuszczone do stosowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

3. Jako urządzenia i systemy zabezpieczające, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane:

1) dla zbiorników naziemnych:

a) podwójne dno dla zbiorników o osi pionowej,

b) podwójna ścianka dla zbiorników o osi poziomej,

c) zbiornik rezerwowy,

d) obwałowanie,

e) taca,

f) szczelne pomieszczenie, w którym znajduje się zbiornik, o ile drzwi umieszczono na odpowiedniej wysokości,

2) dla zbiorników podziemnych:

a) geomembrana,

b) podwójna ścianka,

c) zbiornik rezerwowy,

d) obudowa betonowa,

3) inne urządzenia i systemy, dopuszczone do stosowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

4. Urządzenie i system zabezpieczające, o których mowa w ust. 1, powinny być tak zaprojektowane i zbudowane, aby w przypadku powstania wycieku w zbiorniku wyciek ten został zatrzymany przez to urządzenie lub system i aby nie doszło do skażenia środowiska.”;

2) § 73 otrzymuje brzmienie:

„§ 73. 1. Zbiorniki podziemne oraz zbiorniki naziemne stykające się z gruntem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wykonane ze stali węglowych lub stopowych, zabezpiecza się przed działaniem korozji poprzez stosowanie ochrony katodowej spełniającej kryteria określone w Polskich Normach.

2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli zewnętrzna powierzchnia ścianek zbiornika, o którym mowa w ust. 1, ma powłokę ochronną, której szczelność w czasie użytkowania jest potwierdzana przez jej monitorowanie.

3. Wymagania dotyczące ochrony przed korozją zbiorników w bazach i stacjach paliw płynnych, w zakresie stosowania ochrony katodowej, określają odrębne przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 października 2007 r. pod numerem 2007/0608/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.