ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

Na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 92, poz. 642) w § 2 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bioetanolu, eteru etylo-tert-butylowego, eteru etylo-tert-amylowego i estrów metylowych kwasów tłuszczowych zawartych w biopaliwach ciekłych w ilości powyżej górnych udziałów procentowych określonych dla paliw ciekłych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200);”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 i Nr 170, poz. 1217.