ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór certyfikatu importowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego (Dz. U. Nr 220, poz. 2234), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc w zakresie dotyczącym wzoru certyfikatu importowego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 707).