ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o:

1) wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym,

2) wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym,

3) wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym,

4) wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym,

5) wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na tranzyt uzbrojenia,

6) wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na przywóz uzbrojenia,

7) wydanie certyfikatu importowego,

8) poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór zezwolenia indywidualnego na:

1) wywóz uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) transfer wewnątrzunijny uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) transfer wewnątrzunijny produktów podwójnego zastosowania, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) usługę pośrednictwa w zakresie uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) pomoc techniczną w zakresie uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

6) pomoc techniczną w zakresie produktów podwójnego zastosowania, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

7) tranzyt uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

8) przywóz uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się wzór zezwolenia globalnego na:

1) transfer wewnątrzunijny uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

2) transfer wewnątrzunijny produktów podwójnego zastosowania, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

3) usługę pośrednictwa w zakresie uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

4) pomoc techniczną w zakresie uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

5) pomoc techniczną w zakresie produktów podwójnego zastosowania, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. (poz. 924)

Załącznik 1 Wzór — Wniosek

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego (Dz. U. Nr 220, poz. 2234), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 707).