ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego 2)

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kraje, podmioty oraz towary o znaczeniu strategicznym, w odniesieniu do których udziela się krajowego zezwolenia generalnego, oraz szczegółowe warunki dokonywania obrotu objętego tym zezwoleniem.

§ 2. 1. Na obrót towarami o znaczeniu strategicznym do państw członkowskich Unii Europejskiej udziela się zezwolenia generalnego ZG-PL-U-1, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-U-1”.

2. Na obrót towarami o znaczeniu strategicznym do państw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia udziela się zezwolenia generalnego ZG-PL-U-2, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-U-2”.

§ 3. 1. Zezwolenia ZG-PL-U-1 udziela się podmiotom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Zezwolenia ZG-PL-U-2 udziela się podmiotom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Zezwolenia ZG-PL-U-1 oraz zezwolenia ZG-PL-U-2 udziela się w odniesieniu do towarów o znaczeniu strategicznym wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwanej dalej „ustawą”.

§ 5. Zezwolenie ZG-PL-U-1 obejmuje transfer wewnątrzunijny w przypadku, gdy:

1) odbiorca towaru o znaczeniu strategicznym wchodzi w skład sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub instytucji dokonującej zakupów na wyłączny użytek sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo

2) odbiorca towaru o znaczeniu strategicznym jest przedsiębiorcą certyfikowanym wskazanym w wykazie certyfikowanych odbiorców, o którym mowa w art. 9 ust. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1), albo

3) transfer wewnątrzunijny odbywa się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu pokazów, testów, wystaw, konserwacji, naprawy lub wymiany, pod warunkiem że czas realizacji celu transferu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Zezwolenie ZG-PL-U-2 obejmuje czasowy wywóz towaru o znaczeniu strategicznym w celu testów, konserwacji, naprawy lub wymiany, pod warunkiem że czas realizacji celu wywozu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Zezwolenie ZG-PL-U-1 oraz zezwolenie ZG-PL-U-2 nie obejmują obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w przypadku, gdy:

1) towar o znaczeniu strategicznym jest lub może być przeznaczony w całości lub w części do:

a) stosowania w związku z rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej lub innych urządzeń do przeprowadzania wybuchów jądrowych lub z rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takiej broni,

b) końcowego zastosowania wojskowego, gdy kraj nabywający lub kraj przeznaczenia podlega embargu na broń nałożonemu przez Radę Unii Europejskiej, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie lub Organizację Narodów Zjednoczonych,

c) wykorzystania jako części lub podzespoły w towarach o znaczeniu strategicznym wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy, które zostały wywiezione bez wymaganego zezwolenia lub z jego naruszeniem,

d) wywozu lub transferu wewnątrzunijnego do strefy wolnocłowej lub składu wolnocłowego znajdujących się w miejscu przeznaczenia objętym zakresem zezwolenia ZG-PL-U-1 lub zezwolenia ZG-PL-U-2;

2) towar o znaczeniu strategicznym ma zostać włączony w jakikolwiek proces produkcji.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. (poz. 893)

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)  Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1).