ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie 2)

Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:

1)  wykaz uzbrojenia, na którego wywóz, transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane zezwolenie, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  wykaz uzbrojenia, na którego przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagane zezwolenie, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2013 r. (poz. 541)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej przyjętego w dniu 27 lutego 2012 r. przez Radę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 85 z 22.03.2012) oraz dyrektywy Komisji 2012/47/UE z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (Dz. Urz. UEL 31 z 31.01.2013).