ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 328 i Nr 66, poz. 581) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kontroli metrologicznej, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się w przypadku przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa mających:

1) dowody legalizacji wydane przez organy administracji miar lub upoważnione podmioty;

2) świadectwa wzorcowania wydane przez organy administracji miar lub podmioty wykonujące wzorcowanie przyrządów pomiarowych.”;

2) użyte w § 2 w pkt 1, 6 i 7, w § 3, w § 5 w pkt 3, w § 7 w pkt 5, 6, 8 i 12 oraz w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „wojskowe laboratoria metrologiczne” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „wojskowe ośrodki metrologii i inne wojskowe laboratoria metrologiczne”;

3) użyte w § 3, w § 5 w pkt 2, w § 7 w pkt 5 i 6, w § 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 9 w ust. 1 w pkt 3 oraz w § 12 w różnych przypadkach wyrazy „Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii”;

4) użyte w § 5 w pkt 1, w § 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 9 w ust. 2, w § 11 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2 oraz w § 12 w różnych przypadkach wyrazy „Wojskowy Nadzór Metrologiczny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Wojskowe Centrum Metrologii”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834.