ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie 2)

Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:

1) „Wykaz uzbrojenia, na którego wywóz, transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane zezwolenie”, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) „Wykaz uzbrojenia, na którego przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagane zezwolenie”, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. (poz. 963)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Komisji 2012/10/UE z dnia 22 marca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (Dz. Urz. UE L 85 z 24.03.2012, str. 3).