ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Nafty i Gazu z siedzibą w Krakowie, numer identyfikacyjny REGON 000023136, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-12-77, utworzony zarządzeniem nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zmienionym zarządzeniem nr 2/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 stycznia 1992 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego o nazwie Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie do przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie (Dz. U. Nr 14, poz. 123);

2) Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata z siedzibą w Krakowie, numer identyfikacyjny REGON 000041401, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-08-52, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 27 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Technologii Nafty, zmienionym uchwałą nr 157/63 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Laboratorium Technologii Nafty w Instytut Technologii Nafty, zmienionym zarządzeniem nr 51/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie: nadania imienia i statutu Instytutowi Technologii Nafty w Krakowie, zmienionym zarządzeniem nr 299/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie podziału jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata w Krakowie.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata do Instytutu Nafty i Gazu.

§ 2. Instytut Nafty i Gazu, zwany dalej „Instytutem”, do którego włączono jednostkę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto Kraków.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych w odniesieniu do nafty i gazu oraz prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością przemysłu naftowego i gazownictwa.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych w zakresie:

a) poszukiwań węglowodorów,

b) eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

c) technologii przeróbki ropy naftowej i surowców pokrewnych na paliwa, oleje i smary,

d) technologii produkcji paliw, środków smarowych, asfaltów przemysłowych i innych specyfików naftowych,

e) technologii produkcji paliw alternatywnych, w tym biopaliw,

f) monitoringu zmian własności produktów naftowych w systemach dystrybucji i u użytkowników,

g) technologii produkcji dodatków uszlachetniających do ropy naftowej, paliw, olejów, smarów i procesów rafineryjnych,

h) technologii produkcji dodatków uszlachetniających do paliw alternatywnych.

i) technologii produkcji surowców dla przemysłu chemicznego,

j) transportu i magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produktów naftowych,

k) dystrybucji i użytkowania gazu ziemnego,

l) rozeznania i oceny stanu techniki oraz trendów rozwojowych w zakresie produktów naftowych;

2) prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji wyrobów oraz aprobat technicznych w przemyśle naftowym i gazowniczym;

3) prowadzenie prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością przemysłu naftowego i gazownictwa;

4) prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych;

5) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrona własności intelektualnej oraz przygotowywanie informacji naukowo-technicznej;

6) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

§ 6. 1. Włączenie jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 r.

2.  Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączanej jednostki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem była włączana jednostka, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Nafty i Gazu przed dniem połączenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.