ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny 2) 3)

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zakazuje się produkcji, obrotu lub stosowania przy pracy: 4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3) oraz 2-naftyloaminy (CAS 91-59-8), benzydyny (CAS 92-87-5), bifenylo-4-aminy (CAS 92-67-1) i ich soli jako substancji w postaci własnej lub substancji wchodzącej w skład innej substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy.

2. Produkcja, obrót lub stosowanie do celów badań naukowych i rozwojowych lub przeprowadzania analiz chemicznych: 4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3) oraz 2-naftyloaminy (CAS 91-59-8), benzydyny (CAS 92-87-5), bifenylo-4-aminy (CAS 92-67-1) i ich soli w postaci własnej lub w mieszaninach może nastąpić, jeżeli przed produkcją, obrotem lub zastosowaniem wymienionych substancji lub mieszanin je zawierających, pracodawca przedstawi właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych następujące informacje:

1)   uzasadnienie produkcji, obrotu lub stosowania;

2)   ilość substancji lub mieszaniny zużywanej w ciągu roku;

3)   sposób stosowania;

4)   liczbę pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie substancji lub mieszaniny;

5)   środki bezpieczeństwa i działania organizacyjne przewidziane dla ochrony zdrowia pracowników.

§ 2. Zgodnie z Konwencją międzynarodową o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisaną w Bernie dnia 26 września 1906 r. (Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 159), zakazuje się stosowania białego (żółtego) fosforu do produkcji zapałek, oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania zapałek zawierających biały (żółty) fosfor na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2a. 4) 1. Zakazuje się obrotu polegającego na sprzedaży dla konsumentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) metanolu (CAS 67-56-1);

2)   substancji zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych;

3)   mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do następujących substancji lub mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych:

1)   paliw do silników stosowanych w modelarstwie;

2)   paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;

3)   paliw do ogniw paliwowych;

4)   biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 oraz z 2014 r. poz. 457).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) . 6)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo dyrektywę Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WEL 131 z 05.05.1998, str. 11,zpóźn zm.;Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 279).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 maja 2012 r. pod numerem 2012/340/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. poz. 1173), które weszło w życie z dniem 4 stycznia 2014 r.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 lutego 2013 r.

6)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762, z 2005 r. Nr 39, poz. 372, z 2006 r. Nr 127, poz. 887 i Nr 239, poz. 1731, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 116, poz. 806 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1163).