ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:

1) „Listę eksportowo-tranzytową” — określającą uzbrojenie eksportowane i objęte procedurą tranzytu, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) „Listę importową” — określającą importowane uzbrojenie, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia (Dz. U. Nr 221, poz. 2248).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2006 r. (poz. 1390)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).