ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1. Polskiej Organizacji Turystycznej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. poz. 65, z 2002 r. poz. 978, z 2003 r. poz. 1218, z 2005 r. poz. 1808 oraz z 2006 r. poz. 143).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) .

1) Obecnie działem administracji rządowej — turystyka kieruje Minister Sportu i Turystyki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 maja 2006 r.