ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące wydziały zamiejscowe Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie:

1) wydział zamiejscowy w Gdańsku;

2) wydział zamiejscowy w Bydgoszczy;

3) wydział zamiejscowy w Białymstoku;

4) wydział zamiejscowy w Łodzi.

§ 2. Tworzy się następujące wydziały zamiejscowe Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie:

1) wydział zamiejscowy w Poznaniu;

2) wydział zamiejscowy we Wrocławiu;

3) wydział zamiejscowy w Chorzowie;

4) wydział zamiejscowy w Częstochowie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).