ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 2)

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069) zarządza się, co następuje:

§ 1. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1) 3) zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy;

2)   przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym:

a)   radarowe,

b)   laserowe,

c)   prędkościomierze kontrolne;

3)   wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu;

4)   (uchylony); 4)

5)   (uchylony);

6)   drogowe cysterny pomiarowe;

7)   manometry do opon pojazdów mechanicznych;

8)   gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L, 1 L i 1/4 L.

§ 2. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną podlegają:

1) 5) beczki metalowe;

2) areometry szklane — alkoholomierze i densymetry do alkoholu.

§ 3. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej wyłącznie zatwierdzenie typu podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1)   mierniki poziomu dźwięku;

2)   wykresówki do urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym — tachografów samochodowych;

3)   gęstościomierze zbożowe wzorcowe 20 L;

4) 6) gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy w zakresie od 450 kg/m3 do 2000 kg/m3.

§ 4. 7) Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej legalizację pierwotną i legalizację ponowną podlegają odważniki klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1, o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg, oraz klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 50 kg.

§ 5. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej wyłącznie legalizację pierwotną podlegają areometry szklane — densymetry do cieczy innych niż alkohol.

§ 6. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej wyłącznie legalizację ponowną podlegają następujące przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm. 8) ):

1)   wagi nieautomatyczne;

2)   liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym;

3)   wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej, zimnej lub podgrzanej, zużywanej w gospodarstwach domowych, usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym;

4)   gazomierze do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym;

5)   instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

a) w rurociągach o strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min,

b) 9) do pozostałych cieczy innych niż woda:

—  odmierzacze paliw ciekłych,

—  odmierzacze biopaliw ciekłych,

—  odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG),

—  instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPas, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG),

—  instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG),

—  instalacje pomiarowe do napełniania albo opróżniania statków, cystern kolejowych albo samochodowych cieczami, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min,

—  instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2000 dm3/min,

—  instalacje pomiarowe do tankowania samolotów,

—  instalacje pomiarowe do napełniania cystern kolejowych albo samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min,

—  instalacje pomiarowe do cieczy, których temperatura jest wyższa niż 50°C,

—  instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 600 dm3/min;

6)   ciepłomierze do wody, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych oraz następujące podzespoły ciepłomierzy do wody, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym:

a)   przeliczniki, z wyłączeniem przeliczników do ciepłomierzy zwężkowych,

b)   pary czujników temperatury, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych,

c)   przetworniki przepływu, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych;

7)   wagi automatyczne:

a)   dla pojedynczych ładunków,

b)   porcjujące,

c)   odważające,

d)   przenośnikowe,

e)   wagonowe;

8)   taksometry elektroniczne;

9)   maszyny do pomiaru pola powierzchni skór;

10)  analizatory spalin samochodowych.

§ 7. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej legalizację pierwotną i legalizację ponowną przyrządów pomiarowych, których typ został zatwierdzony lub w stosunku do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach, podlegają następujące przyrządy pomiarowe: 10)

1)   liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2;

2)   gazomierze:

a)   turbinowe o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6500 m3/h,

b)   rotorowe,

c)   miechowe;

3)   przeliczniki do gazomierzy, o których mowa w pkt 2, wyłącznie w zakresie legalizacji pierwotnej;

4)   wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h;

5)   instalacje pomiarowe:

a)   do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min

b)   do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 600 dm3/min,

c)   do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min;

6)   odmierzacze:

a)   paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,

b)   gazu ciekłego propan-butan;

7)   ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych;

8)   przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych;

9)   pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych;

10)  przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych;

11)  przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych;

12)  materialne miary długości:

a)   przymiary wstęgowe,

b)   przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników,

c)   przymiary półsztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników;

13)  maszyny do pomiaru pola powierzchni skór;

14)  taksometry elektroniczne;

15)  wagi automatyczne:

a)   porcjujące,

b)   przenośnikowe,

c)   odważające,

d)   dla pojedynczych ładunków;

16)  wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych;

17)  analizatory spalin samochodowych.

§ 8. Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach podlegają w użytkowaniu legalizacji ponownej.

§ 9. Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym — tachografy samochodowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu, legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną po naprawie na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 227).

§ 10. W przypadku wykonania jednostkowego przyrządów pomiarowych, o których mowa w § 1, skonstruowanych dla określonego, szczególnego zastosowania, podlegają one wyłącznie legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej.

§ 11. Typy gęstościomierzy zbożowych użytkowych 1 L i 1/4 L, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie dokonanej legalizacji pierwotnej, mogą być nadal wprowadzane do obrotu bez konieczności uzyskania zatwierdzenia typu.

§ 12. 1. Samochodowe cysterny pomiarowe, które uzyskały decyzje zatwierdzenia typu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają w użytkowaniu legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

2. Poświadczenie dokonania legalizacji samochodowych cystern, o których mowa w ust. 1, następuje przez wydanie świadectwa legalizacji przewidzianego dla drogowych cystern pomiarowych.

3. Okresy ważności legalizacji samochodowych cystern, o których mowa w ust. 1, określa się według terminów przewidzianych dla drogowych cystern pomiarowych.

§ 13. 1. Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych, które uzyskały decyzje zatwierdzenia typu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają w użytkowaniu legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

2. Poświadczenie dokonania legalizacji manometrów, o których mowa w ust. 1, następuje przez nałożenie cechy legalizacji lub wydanie świadectwa legalizacji przewidzianych dla manometrów do opon pojazdów mechanicznych.

3. Okresy ważności legalizacji manometrów, o których mowa w ust. 1, określa się według terminów przewidzianych dla manometrów do opon pojazdów mechanicznych.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 11) . 12)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)    Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 19 września 2007 r., pod numerem 2007/0520/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 630), które weszło w życie z dniem 18 czerwca 2013 r.

4)    Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 110, poz. 727), które weszło w życie z dniem 8 lipca 2010 r.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)    Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898 oraz z 2014 r. poz. 822.

9)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 stycznia 2008 r.

12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74, poz. 653).