ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008—2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów i działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, zwanej dalej „dotacją”;

2) tryb rozliczania przyznanej dotacji;

3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.

§ 2. Dotację wykorzystuje się na:

1) zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r., takie jak:

a) likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk korytarzowych,

b) likwidacja oraz zabezpieczenie szybów i szybików,

c) opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz, związanych z realizacją zadań, o których mowa w lit. a i b;

2) działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r., takie jak:

a) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,

b) likwidacja infrastruktury kopalni,

c) rekultywacja terenów pogórniczych,

d) utrzymywanie obiektów niezbędnych do realizacji działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni,

e) opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz, związanych z realizacją działań, o których mowa w lit. a—d;

3) pokrywanie kosztów ogólnego zarządu:

a) zakładu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008—2015, zwanej dalej „ustawą”, realizującego zadania likwidacyjne i działania polikwidacyjne,

b) przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, zwanym dalej „przedsiębiorstwem górniczym”, związanych wyłącznie z prowadzonymi zadaniami likwidacyjnymi i działaniami polikwidacyjnymi.

§ 3. 1. Dotację na realizację zadań, działań i kosztów, wymienionych w § 2, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego w przypadku zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1) rocznego planu likwidacji kopalni w podziale na miesiące, obejmującego:

a) zakres rzeczowy zadań likwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji,

b) zakres finansowy zadań likwidacyjnych,

c) przychody z likwidacji majątku kopalni oraz z innych źródeł, lub

2) rocznego planu działań polikwidacyjnych w podziale na miesiące, obejmującego:

a) zakres rzeczowy działań polikwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji,

b) zakres finansowy działań polikwidacyjnych,

c) przychody z działań polikwidacyjnych oraz z innych źródeł;

3) rocznego planu kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego realizującego zadania likwidacyjne lub działania polikwidacyjne.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) tytuły zadań przewidzianych do realizacji w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni;

3) strukturę kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego;

4) preliminarz wydatków planowanych na realizację zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni w danym roku kalendarzowym;

5) określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni.

§ 4. 1. Dotację na finansowanie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, zwanych dalej „szkodami”, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji w ramach obowiązku naprawienia szkód, w tym podstawę prawną wykonania tego obowiązku;

3) preliminarz wydatków planowanych na realizację zadań w danym roku kalendarzowym;

4) opis zamierzonego sposobu naprawienia szkód;

5) stan zaawansowania prac związanych z naprawieniem szkód.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu albo ugodę zawartą pomiędzy przedsiębiorcą a poszkodowanym.

§ 5. 1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest przekazywana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez przedsiębiorstwo górnicze rachunek bankowy.

2. Podstawę do przekazania rat dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze:

1) wniosku o wypłacenie raty dotacji wynikającej z rocznych planów, o których mowa w § 3 ust. 1, lub

2) wniosku o wypłacenie raty dotacji w wysokości wynikającej z aktualnego zakresu naprawiania szkód;

3) sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, z wykorzystania raty dotacji i realizacji zadań rzeczowych za okres poprzedni.

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo górnicze składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe:

1) wykonanych zadań w trakcie likwidacji kopalni, o których mowa w § 2 pkt 1, oraz działań wykonywanych po zakończeniu jej likwidacji, o których mowa w § 2 pkt 2;

2) kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3;

3) wykonywanych zadań w zakresie naprawiania szkód.

2. Przedsiębiorstwo górnicze przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji:

1) rocznego planu likwidacji kopalni;

2) rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni;

3) rocznego planu kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3;

4) zadań w zakresie naprawiania szkód.

§ 7. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli przedsiębiorstwo górnicze wykorzystało ją niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8. Czasowe wstrzymanie dotacji następuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo górnicze nie przedłoży ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w wyznaczonym terminie, rozliczeń, o których mowa w § 6.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie dotacji na finansowanie likwidacji kopalń (Dz. U. Nr 18, poz. 171), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2008 r. na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008—2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379).