ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008—2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, zwanej dalej „dotacją”;

2) tryb rozliczania przyznanej dotacji;

3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.

§ 2. Dotację wykorzystuje się na finansowanie:

1) zadań dotyczących zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym;

2) utrzymywania obiektów niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1;

3) likwidacji oraz zabezpieczenia zbędnych wyrobisk górniczych;

4) likwidacji infrastruktury kopalni;

5) opracowywania wymaganych odrębnymi przepisami projektów dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz, związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1–4;

6) kosztów ogólnego zarządu spółki, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008—2015, zwanej dalej „spółką”.

§ 3. 1. Dotację na realizację zadań wymienionych w § 2 przyznaje się na wniosek spółki w przypadku posiadania zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego planu zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, obejmującego, w podziale na miesiące:

1) zakres rzeczowy zadań oraz harmonogram ich realizacji, z podziałem na zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalni oraz po zakończeniu jej likwidacji;

2) zakres finansowy zadań, o których mowa w pkt 1;

3) przychody z realizacji zadań oraz z innych źródeł.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie spółki;

2) tytuły przewidzianych do realizacji zadań, o których mowa w § 2;

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań, o których mowa w § 2;

4) określenie stanu zaawansowania prac związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym.

§ 4. 1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest przekazywana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez spółkę rachunek bankowy.

2. Podstawę do przekazania rat dotacji stanowi przedłożenie przez spółkę:

1) wniosku o wypłacenie raty dotacji wynikającej z rocznego planu, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 1, z wykorzystania raty dotacji i realizacji poszczególnych zadań za okres poprzedni.

§ 5. 1. Spółka składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonywanych zadań, o których mowa w § 2.

2. Spółka przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do dnia 20 lutego roku następnego sprawozdanie z realizacji rocznego planu zadań wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym.

§ 6. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli spółka wykorzystała ją niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 7. Czasowe wstrzymanie dotacji następuje w przypadku, gdy spółka nie przedłoży ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w wyznaczonym terminie, rozliczeń, o których mowa w § 5.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).