ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego

Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli ustala minister właściwy do spraw gospodarki, zwany dalej „ministrem”, na podstawie planu kontroli i jej kosztorysu sporządzonych przez Narodowy Bank Polski albo podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Plan kontroli oraz jej kosztorys, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez ministra przed rozpoczęciem kontroli.

3. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez ministra planu kontroli i jej kosztorysu, o których mowa w ust. 1, Narodowy Bank Polski albo podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, może przedstawić nowy plan kontroli i jej kosztorys, uwzględniające propozycje ministra.

§ 2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli bierze się pod uwagę następujące czynniki:

1)  zakres i rodzaj zleconych czynności kontrolnych;

2)  liczbę kontrolerów oraz ich kwalifikacje;

3)  rodzaj polityki lub polityk certyfikacji, w ramach których jest prowadzona działalność kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne podlegająca kontroli;

4)  inne uzasadnione koszty związane z przeprowadzeniem kontroli.

§ 3. 1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli zajdzie konieczność podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych które nie były przewidziane w planie kontroli będącym podstawą kosztorysu, podmiot przeprowadzający kontrolę może żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko w przypadku, gdy przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć konieczności wykonania tych czynności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez ministra.

3. W przypadku zatwierdzenia zmian minister ustala wysokość zwiększenia wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli.

4. W przypadku niezatwierdzenia zmian podmiot przeprowadzający kontrolę kontynuuje ją w zakresie przewidzianym w pierwotnym planie kontroli.

§ 4. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli wypłaca się w ramach limitu wydatków przewidzianych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez ministra protokołu pokontrolnego i sprawozdania z przeprowadzonej kontroli, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Jeżeli z kosztorysu kontroli wynika uzasadniona potrzeba wypłacenia zaliczki na poczet zleconych czynności kontrolnych, minister po zatwierdzeniu kosztorysu kontroli wypłaca zaliczkę w terminie 7 dni od dnia przystąpienia kontrolerów do czynności kontrolnych.

2. Kwota zaliczki, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym (Dz. U. Nr 128, poz. 1100), które na podstawie art. 70 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764) utraciło moc z dniem 8 września 2009 r.