ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, z 2007 r. Nr 149, poz. 1048 oraz z 2008 r. Nr 161, poz. 1003) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 3, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, zwanej dalej „wsparciem w ramach bonu na innowacje”.

2. Wsparciem w ramach bonu na innowacje mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, której wykonawcą są wyłącznie jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) w ust. 3:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w roku złożenia wniosku oraz w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje nie korzystał z usług, dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, żadnej jednostki naukowej, o której mowa w ust. 2;”,

— pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii w części nieobjętej wsparciem w ramach bonu na innowacje;

5) zobowiąże się, że usługa, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na innowacje, będzie zlecona jednej jednostce naukowej, o której mowa w ust. 2;”;

2) w § 20b:

a) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oznaczenie usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na innowacje;”,

— dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) oznaczenie jednostki naukowej wybranej przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wsparcie w ramach bonu na innowacje jest wypłacane przez Agencję na rachunek jednostki naukowej po wykazaniu przez przedsiębiorcę wykonania na jego rzecz usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii objętej wsparciem.”;

3) po § 20b dodaje się § 20c i 20d w brzmieniu:

„§ 20c. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu pożyczkowego przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który spełnia następujące warunki:

1) udziela przedsiębiorcom pożyczek ze środków zdecentralizowanego funduszu poręczeń w ramach programu PHARE STRUDER CPF oraz środków współfinansowania krajowego na realizację tego programu, przekazanych mu w zarządzanie;

2) posiada osobowość prawną oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

4) uchwałą właściwego organu wyodrębnił księgowo fundusz pożyczkowy przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom posiadającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym:

a) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej ustalanej na podstawie aktualnej stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,

c) określona została maksymalna wysokość pożyczki, nieprzekraczająca 120 000 zł,

d) pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 3 lat,

e) umowa o udzielenie pożyczki może przewidywać karencję w jej spłacie, która nie może przekraczać 6 miesięcy; w okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane,

f) pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 2,

g) środki ze spłaty pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki wynikające z przechowywania tych kwot na rachunku bankowym powiększają fundusz pożyczkowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Środki funduszu pożyczkowego, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. g, mogą być przeznaczone na uzasadnione koszty operacyjne funduszu pożyczkowego w wysokości nieprzekraczającej 55 % uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem jest wartość pożyczek udzielonych ze środków tego funduszu po zawarciu umowy o udzielenie wsparcia.

5. Kwota wsparcia określonego w ust. 1 nie może przekroczyć 4 000 000 zł.

§ 20d. 1. Agencja kieruje zaproszenia do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, spełniających warunki określone w § 20c ust. 2.

2. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia, bierze pod uwagę:

1) potencjał ekonomiczny i techniczny tego podmiotu niezbędny do udzielania pożyczek, o których mowa w § 20c ust. 2 pkt 4;

2) kwalifikacje osób zatrudnionych przy udzielaniu pożyczek.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 20c ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).