ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zobowiązał się do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50% liczby działań, przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji;”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożył wniosek o udzielenie pomocy nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym, do którego zgłosił udział, określonego w liście programów promocji o charakterze ogólnym.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

6. Wielkość pomocy na udział w programie promocji o charakterze ogólnym nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zalicza się wydatki na pokrycie kosztów:

1) wynajmu powierzchni wystawienniczej;

2) wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej;

3) wynajmu sal konferencyjnych;

4) zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub sal konferencyjnych;

5) zakupu usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji;

6) udziału w polskich i zagranicznych konferencjach, kongresach, seminariach, pokazach, degustacjach, spotkaniach bilateralnych i wyjazdach studyjnych;

7) szkoleń związanych z udziałem w programach promocji;

8) zakupu usług tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego;

9) zakupu usługi transportu osób, o ile jest to związane z organizacją seminariów, konferencji, pokazów oraz degustacji lub organizacją branżowej misji gospodarczej;

10) zakupu usługi transportu i spedycji eksponatów, w związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną;

11) wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych;

12) zakupu usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów;

13) przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych;

14) przygotowania i publikacji reklam i informacji prasowych;

15) produkcji i emisji kampanii reklamowych;

16) przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia targów lub wystawy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555);

17) przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w branżowej misji gospodarczej, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia tej misji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

18) zakupu biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystaw, związanych z branżową misją gospodarczą;

19) zakupu usług doradczych i prawnych związanych z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do wprowadzenia towarów lub usług na rynki określone w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym;

20) przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej;

21) transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej, wysłanych do badań certyfikacyjnych;

22) przeprowadzenia audytu certyfikatu wyrobu;

23) przeprowadzenia badań certyfikacyjnych wyrobu;

24) wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu;

25) promocji ponoszonych w związku z informowaniem o współfinansowaniu udziału przedsiębiorcy w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”.

§ 2. Do wniosków o udzielenie pomocy złożonych i niezatwierdzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).