ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:

1) w zawodach regulowanych oraz

2) do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

— należących do działu gospodarka.

§ 2. Upoważnia się Urząd Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:

1) w zawodach regulowanych:

a) obsługującego dźwigi lub dźwignice,

b) konserwatora dźwigów lub dźwignic,

c) napełniającego zbiorniki przenośne;

2) do podejmowania lub wykonywania działalności przyporządkowanych do Polskiej Klasyfikacji Działalności, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), w zakresie:

a) produkcji rur stalowych,

b) kucia, prasowania i wytłaczania metali,

c) produkcji konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej,

d) produkcji kotłów centralnego ogrzewania,

e) produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa i dla budownictwa oraz produkcji do mechanicznego podawania.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 42, poz. 404).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).